1 دسامبر 2004 - سه شنبه ١٠آذر ماه


پنج وبلاگ نويس ايراني در زندان

در کمتر از دوماه پنج وبلاگ نويس توسط مسئولان امنيتي ايران که همچنان سرکوب وب نگاران را ادامه مي دهند، ستگير شده اند. گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به موج سرکوب و ايجاد محدوديت برای اينترنت و دستگيری وب نگاران اعلام مي دارد.

در رابطه با پرونده ی "سايت های اينترنتي" روزبه ميرابراهيمي دبيرسابق سرويس سياسي روزنامه اعتماد که در روز دوشنبه ششم مهرماه بازداشت شده بود در تاريخ پنجشنبه ٥ آذر ماه با سپردن وثيقهي ٣٠ ميليون توماني، و محبوبه عباسقلي زاده که دوشنبه ١١ آبان ماه دستگير شده بود، با قرار وثيقه ۳۰۰ ميليون ريالى سه شنبه ١٠آذر ماه از زندان آزاد شدند.

Word - 84.5 kb

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با سيزده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است


در کمتر از دوماه پنج وبلاگ نويس توسط مسئولان امنيتي ايران که همچنان سرکوب وب نگاران را ادامه مي دهند، ستگير شده اند. گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به موج سرکوب و ايجاد محدوديت برای اينترنت و دستگيری وب نگاران اعلام مي دارد.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " رژيم جمهوری اسلامي سرکوب در عرصه ی اينترنت سانسور و کنترل شده را نيز هر روز افزايش مي دهد، تهاجم به آخرين سنگرهای آزاد شبکه ی اينترنت يعني وبلاگ نويس ها شدت يافته است در همين زمان يک هيئت نمايندگي رژيم در گروه کاری "هدايت اينترنت" سازمان ملل برگزيده شده است! اين بازی فريبکارانه رژيم بايد از سوی جامعه جهاني محکوم شود."

در ٨ آبان ماه سه وبلاگ نويس که فقط نام کوجک و نام وبلاگ آنها شناخته شده است، داريوش (HTTP://WWW.DARIUSHKABIR.COM/ ) اميد (HTTP://WWW.SHURIDEH.COM/) و پيوند (HTTP://GAYANEH.NET/) دستگير و به محل نامعلومي برده شده اند.

مجتبي سميعي نژاد در ١١ آبانماه به جرم انتشار خبر اين دستگيری بر روی وبلاگش (HTTP://MAN-NAMANAM.BLOGSPOT.COM) بازداشت شده است.

فريد مدرسي عضو عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت و روزنامه نگار در ٨ آذر ماه به دستور شعبه 10 دادگاه انقلاب قم بازداشت شد . عبدالفتاح سلطاني وکيل وی اتهام اين روزنامه نگار را وبلاگنويسي و ارتباط با سايتهاي اينترنتي اعلام کرده است . يکي از آخرين مطالب منتشر شده در وبلاگ فريد مدرسي، نگاه نو (HTTP://FARID.BLOGSET.COM) گزارشي است از حمله گروه های فشار و برهم زدن يک جلسه سخنراني در شهر قم است.

مسدود سازی و سرکوب سايت های اينترنتي نيز در اين مدت همچنان ادامه يافته است حامد متقي مدير سايت خبری نقشينه (NAQSHINEH.COM) در ٢٨ آبانماه براساس دو حکم صادره از سوى دادگسترى دادگاه تجديد نظرقم، به يک سال و سه ماه حبس و پرداخت ۱۰ ميليون ريال جريمه محکوم شدم که دادگاه محکوميت حبس را در دو سال، تعليق کرده است. سايت خبرى نقشينه فروردين ماه سال جارى به اتهام " نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومى" مسدود ومديرمسوول آن به دادگاه احضار شد. در رابطه با پرونده ی "سايت های اينترنتي" روزبه ميرابراهيمي دبيرسابق سرويس سياسي روزنامه اعتماد که در روز دوشنبه ششم مهرماه بازداشت شده بود در تاريخ پنجشنبه ٥ آذر ماه با سپردن وثيقهي ٣٠ ميليون توماني، و محبوبه عباسقلي زاده که دوشنبه ١١ آبان ماه دستگير شده بود، با قرار وثيقه ۳۰۰ ميليون ريالى سه شنبه ١٠آذر ماه از زندان آزاد شدند.

شهرام رفيع زاده ،جواد غلام تميمي ، اميد معماريان و فرشته قاضي همچنان در زندان بسر مي برند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با سيزده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز