15 دسامبر 2004 - چهارشنبه ٢۵ آذر ١٣٨٣


مضحکه ی دستگاه قضايي در اجبار روزنامه نگاران به اعتراف و شهادت دروغين

سه شنبه ١٥ آذر اميد معماريان، شهرام رفيعزاده، روزبه ميرابراهيمي که به تازگي از زندان آزاد شده اند و جواد غلام تميمي که هنوز زنداني است. به شعبهي اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانهها برده شدند تا بعنوان شاهدين نيروی انتظامي، عليه اظهارات علي مزروعي شهادت دهند. اين روزنامه نگار روزنامه های اصلاح طلب و پدر يکي ديگر از متهمان "پرونده سايت ها اينترنتي" حنيف مزروعي، چند روز پيش با انتشار نامه ای سرگشاده به محمد خاتمي رئيس جمهور، از اعمال شکنجه برای اعتراف گيری پرده برداشت. علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از سوی نيروی انتظامي به " نشر اكاذيب و افترا " متهم شده است.

Word - 53.5 kb
PDF - 131.7 kb

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است


سه شنبه ١٥ آذر اميد معماريان، شهرام رفيعزاده، روزبه ميرابراهيمي که به تازگي از زندان آزاد شده اند و جواد غلام تميمي که هنوز زنداني است. به شعبهي اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانهها برده شدند تا بعنوان شاهدين نيروی انتظامي، عليه اظهارات علي مزروعي شهادت دهند. اين روزنامه نگار روزنامه های اصلاح طلب و پدر يکي ديگر از متهمان "پرونده سايت ها اينترنتي" حنيف مزروعي، چند روز پيش با انتشار نامه ای سرگشاده به محمد خاتمي رئيس جمهور، از اعمال شکنجه برای اعتراف گيری پرده برداشت. علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از سوی نيروی انتظامي به " نشر اكاذيب و افترا " متهم شده است.

گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن تحت فشار نهادن علني و واضح وب نگاران از سوی مسئولان قضايي - امنيتي، در اين باره اعلام مي کند. " اين نمايش های مضحک و شرم آور را مسئولان رژيم به خيال فريب افکار عمومي داخلي و خارجي و به ويژه نهادها بين المللي مدافع حقوق بشر به راه انداخته اند. اما اين "اعترافات" اغراق آميز و ناشيانه خود دليل وجود بد رفتاری و شکنجه همکاران ماست"

در به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتي سازمان داده شده در محل خبرگزاری وابسته به دستگاه قضايي، اين چهار روزنامه نگار اعلام کردند که در دوران بازداشت خود با آنها خوش رفتاری شده است. جواد غلام تميمي حتا اضافه کرد که در اتاقي ٣٠ متری و با تلويزيون نگاهداری مي شود و مقامات قضايي و شکنجه گرانش از" گل نازکتر به وی نگفته اند."

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که وب نگاران دستگير شده به طور منظم در زندان مورد شکنجه قرار گرفته اند از جمله شهرام رفيع زاده با همان روش های متداول شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامي با کابل شلاق خورده است.

روزنامه نگاران به اصطلاح آزاد شده ی پرونده ی " سايت های اينترنتي " مرتبا از سوی بازجويان و مقامات رسمي احضار شده و مورد بازجويي ، تهديد و آزار قرار گرفته اند. اميد معماريان، شهرام رفيعزاده و روزبه ميرابراهيمي يک روز پيش از اين کنفرانس به مدت ٨ ساعت توسط سعيد مرتضوی دادستان تهران مورد بازجويي و تهديد به بازداشت مجدد قرار گرفته بودند. مقامات اطلاعاتي -قضايي با تهديد و فريب اين روزنامه نگاران را از حق داشتن وکيل محروم کرده اند.

مطبوعات ايران پس از آزادی اين روزنامه نگاران مجبور به انتشار نامه هايي با انشايي يکسان بعنوان "اعترافات" اين روزنامه نگاران شدند. در اين اعترافات به يکباره اين روزنامه نگاران خود را "فريب خورده و آلت دست برخي چهر های اصلاح طلبان و دولت های خارجي معرفي کرده اند."

در ايران دو وبلاگ نويس مجتبي سميعي نزاد و فريد مدرسي همچنان در بازداشت بسر مي برند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز