21 ژوئن 2005 - ٣٠ خرداد ماه ۱٣٨٤


اعتراض به توقيف سه روزنامه در ايران

دوشنبه ٣٠ خرداد ماه روزنامه های اصلاح طلب اعتماد، آفتاب يزد، اقبال توقيف شدند. اين توقيف در پي انتشار نامه ی مهدی کروبي و افشای تقلب گسترده در دور اول انتخابات رياست جمهوری انجام گرفت


گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند "توقيف روزنامه ها فقط به خاطر انتشار نامه ای اعتراض آميز به چگونگي برگزاری انتخابات، خبر خوش آيندی برای آزادی مطبوعات در ايران پس از انتخابات نيست. در شرايط امروز ايران که وجود مباحث نظری در انتخابات ضروری است، ما خواهان رفع توفيف از اين روزنامه ها هستيم."

اين تصميم يکبار ديگر نشان مي دهد که شورای امنيت ملي تحت رياست محمد خاتمي به ابزار سانسور روزانه ی مطبوعات تبديل شده است. گزارشگران بدون مرز در آخرين اطلاعيه خود که "بيلان هشت سال رياست جمهوری محمد خاتمي است" به اين اقدامات اعتراض کرده بود.

مهدی کروبي کانديدای شکست خورده اعلام شده ی دوره اول انتخابات رياست جمهوری در نامه ای سرگشاده خطاب به ولي فقيه به تقلب گسترده در انتخابات و از جمله به " دخالت سپاه پاسداران و بسيج در انتخابات و تائيد اين اقدامات توسط خامنه ای" اعتراض کرده بود. وی خواهان باز شماری و رسيدگي به شکايت خود شده بود.

مدت زمان کوتاهي پس از انتشار نامه بر روی سايت های خبری از جمله خبرگزاری های ايسنا و ايلنا، سايت ها خبری مجبور به حذف اين نامه شدند. از سوی ديگر نيمه شب ٣٠ خرداد ماموران دادستاني با حکمي از سوی دادستان تهران از انتشار روزنامه های اصلاح طلب که قصد انتشار نامه کروبي را داشتند ممانعت به عمل آوردند. در ايران دهها روزنامه فقط برای درج انتقاد به ولي فقيه توقيف شده اند.

از سوی ديگر اکبر گنجي روزنامه نگار زنداني و ناصر زرافشان وکيل قربانيان "قتل های زنجيره ای" همچنان برای خواست مداوای پزشکي در خارج از زندان به اعتصاب غذای خود ادامه مي دهند. مقامات مسئول ايراني با بي توجه ای به خواست های اين دو زنداني، جان آنها را در معرض خطر قرار داده اند.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با ٨ روزنامه نگار و وبلاگ نويس زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز