9 سپتامبر 2005 - 


چهار روزنامه نگار دستگير شده در کردستان را آزاد کنيد

تابستان ٨٤ سالي تاسف بار برای مطبوعات و روزنامه نگاران در کردستان ايران است، علاوه بر توقيف نشريات، چهار روزنامه نگار از اوائل مرداد ماه دستگير و در زندان بسرمي برند. تا امروز فقط اجلال قوامي روزنامه نگار هفته نامه پيام مردم کردستان محاکمه شده است.


گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری و توضيح مقامات مسئول در باره علل بازداشت اين چهار روزنامه نگار است. برای ما غير قابل پذيرش است که روزنامه نگاران دستگير شده در بند زندانيان عادی نگاهداری شوند. راست اين است مقامات مسئول ايران از زندانيان عادی برای آزار و اذيت زندانيان سياسي استفاده مي کنند. گزارشگران بدون مرز به ويژه نگراني خود را از وضعيت سلامت مادح احمدی و اجلال قوامي که در اعتصاب غذا بسر مي برند اعلام مي دارد.

٦ شهريور ماه مادح احمدی روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از نشريات محلي به هنگام بازگشت از کردستان عراق در منطقه مرزی سرو آباد دستگير شد. علت دستگيری اين روزنامه نگار اعلام نشده است، اما وی در حال تحقيق در باره ی کشتار مردم روستای قارنا دردهه شصت بود. مدارک و اسناد و دست نوشته های ايشان توسط ماموران انتظامي به هنگام دستگيری ضبط شده است. مادح احمدی در حال حاضر در زندان مريوان در بازداشت موقت بسر مي برد و از روز پنجشنبه ۱٠ شهريور ماه در اعتراض به دستگيری خود دست به اعتصاب غذا زده است.

سه روزنامه نگار ديگر برای اطلاع رساني در باره ی اعتراضات و جنبش اخير مردم در کردستان دستگير شده اند.

اجلال اقوامي روزنامه نگار هفته نامه ی توقيف شده پيام مردم کردستان در تاريخ ۱۱ مرداد ماه در سنندج بازداشت گرديد. وی در ٧ شهريور ماه به اتهاماتي چون " اقدام علیه امنیت ملی و ترغیب مردم به اعتراض و تحصن " محاکمه شده است که رای اين دادگاه هنوزاعلام نشده است. اين روزنامه نگار از تاريخ ٩ شهريور در اعتراض به دستگيری خود دست به اعتصاب غذا زده است. هفته گذشته اجلال قوامي از بند قرنطینه به بند ٥ که محل نگهداری مجرمین موادمخدر و قتل میباشد منتقل شده است . اين روزنامه نگار اعلام کرده است که : " جانش در خطر قرار گرفته است".

سعيد ساعدی روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از روزنامه های محلي در تاريخ ۱۱ مرداد ماه در سنندج توسط ماموران انتظامي بازداشت شد. وی در زندان سنندج و همچنان بلاتکليف و در انتظار محاکمه است.

خانم رويا طلوعي سردبير نشريه رسان سه شنبه ۱٠ مرداد ماه توسط ماموران انتظامي در سنندج دستگير شد. وی نيز که به بند زندانيان عادی منتقل شده است در انتظار محاکمه بسر مي برد. دستگاه قضايي تقاضای آزادی با قيد وثيقه برای ايشان را نپذيرفته است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز