22 سپتامبر 2006 - 


بنای ياد بود برای گزارشگران در شهر بايو فرانسه

فراخوان گزارشگران بدون مرز برای تهيه ليست روزنامه نگاران جان باخته در سراسر جهان از سال ١٩٤٤ تا امروز

شهر بايو در منطقه ی نورماندی فرانسه پذيرفته است تا با همکاری گزارشگران بدون مرز بنای يادیودی برای ارج گذاری به روزنامه نگاراني که در حين انجام وظيفه خود جان باخته اند، ساخته شود.

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز