9 ژانويه 2007 - ١۹ دی


مديرمسوول "پيام آزادی" به پرداخت جزای نقدی و محروميت از مسووليت‌های مطبوعاتی محکوم شد


بهرامی سياوشانی مديرمسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی «پيام آزادی» از سوی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران از برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی اتهامات ديگر به پرداخت مبلغ ۵ ميليون ريال جزای نقدی بدل از ۳ ماه و يک روز حبس و مدت يک سال محروميت از مسووليت‌های مطبوعاتی بدل از ۶ ماه حبس محکوم شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با شکايت معاون وقت رييس کل دادگستری استان تهران، مديرکل وقت اداره حقوقی حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، مديرکل امور حقوقی وقت صدا و سيما، دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پرونده‌ای برای بهرامی سياوشانی مديرمسوول و صاحب امتياز روزنامه‌ی توقيف شده‌ی «پيام آزادی» به اتهام تبليغ عليه نظام و اهانت، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، توهين و افترا در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران تشکيل شد.

پس از برگزاری جلسه‌ی رسيدگی به پرونده‌ی مذکور، با حضور اعضای هيات منصفه مطبوعات، قاضی حسينيان، بهرامی سياوشانی را از اتهامات تبليغ عليه نظام و اهانت، نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير، تشويش اذهان عمومی و افترا، موضوع شکايات معاون وقت رييس کل دادگستری استان تهران، مديرکل وقت اداره حقوقی حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی و مديرکل امور حقوقی وقت صدا و سيما تبرئه کرد.

بر اساس رای صادره در مورد اتهامات نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و توهين، موضوع شکايت مدعی‌العموم، ميرکل امور حقوقی وقت صدا و سيما و ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر، مديرمسوول روزنامه‌ی «پيام آزادی» به پرداخت مبلغ ۵ ميليون ريال جزای نقدی بدل از ۳ ماه و يک روز حبس برای توهين و مدت يک سال محروميت از مسووليت‌های مطبوعاتی بدل از ۶ ماه حبس برای اتهام نشر اکاذيب محکوم شد.

به نقل از

ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز