27 ژانويه 2007 - ٧ بهمن


سه روزنامه نگار و فعال جنبش زنان دستگیر شدند

طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی روزنامه نگار، فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان با قید کفالت از زندان آزاد شدند. اما مراحل بازجویی آنها ادامه خواهد داشت.


طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی، فرناز سیفی، روزنامه نگار،فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان ، صبح روز شنبه ٧ بهمن ماه ، هنگام خروج از کشور دستگیر شدند. انگیزه سفر آنان شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در دهلی هند بود.

پس از دستگیری این سه تن ماموران امنیتی به همراه آنان به منزلشان رفتند و پس از بازرسی منزل و جمع آوری وسایل شخصی آنان مانند کیس کامپیوتر، کتاب، دست نوشته آنان را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.

يکشنبه هشت بهمن : طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی و فرناز سیفی روزنامه نگار، فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان با قید کفالت از زندان آزاد شدند. اما مراحل بازجویی آنها ادامه خواهد داشت.

به نقل از

زنستان
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز