4 آوريل 2007 - ١٥ حمل


ژورنالستان افغان و ايتاليا رهايى اجمل نقشبندى را از طالبان مطالبه نمودند

اين نشست که به تاريخ ١٥ حمل در شهر کابل تدوير يافته بود، با نشر اعلاميۀ از طالبان و بطور ويژه از ملا دادالله قوماندان آنها خواسته شد تا نقشبندى را فوراً رها نمايند.


ژورنالستان افغان و ايتالوى در يک نشست مشترک خبرى از طالبان خواستند تا اجمل نقشبندى ژورنالست افغان را رها نمايند.

اين نشست که به تاريخ ١٥ حمل در شهر کابل تدوير يافته بود، با نشر اعلاميۀ از طالبان و بطور ويژه از ملا دادالله قوماندان آنها خواسته شد تا نقشبندى را فوراً رها نمايند.

نقشنبدى با دانيل ماسترو جياکومو ژورنالست ايتالوى و سيد آغا راننده افغان وى در اوسط ماه حوت سال گذشته در ولايت هلمند، از طرف طالبان اختطاف شد.

گرچه دانيل در بدل رهايى پنج طالب، از طرف دولت، رها گرديد اما نقشبندى هنوز هم در توقيف طالبان بسر ميبرد.

در اعلاميۀ که در نشست مذکور منتشر گرديد در مورد رهايى دانيل خوشى و در ارتباط به عدم رهايى اجمل نقشبندى عميقاً اظهار نگرانى صورت گرفت.

در اعلاميه آمده است: ((ما ژورنالستان افغان و بين المللى، هرگز بحيث اسيران جنگ شناخته شده نميتوانيم، هدف ما گزارشدهى واقعى و بيطرفانه از مسايل مربوط به افغانستان ميباشد.))

در ختم اعلاميه آمده است که اين فراخوان براى ملا دادالله فرستاده ميشود و همچنان از جانب تمام رسانه هاى افغانستان، ايتاليا و جهان منتشر خواهد گرديد.

سخنگوى ملا دادالله به تاريخ ٢٨ حوت سال گذشته به هدف رهايى نقشبندى گفته بود که در مورد آنها آماده مذاکرات با دولت اند.

در نشست امروزى، موقف دولت در مورد رهايى اجمل نقشبندى نيز مورد انتقاد قرار گرفت . سيد آقا حسين سانچارکى، رئيس اتحاديه ملى ژورنالستان افغانستان گفت که رهايى نقشبندى به اين خاطر از طالبان خواسته ميشود که ژورنالستان از دولت نا اميد اند. رهايى دانيل يک سلسله نگرانى ها را بين مردم ايجاد کرده بود که گويا ايتاليا ژورنالست خود را رها نمود اما به نقشبندى توجه ندارد.

ژورنالست تلويزيون ايتالوى اين نگرانى را تائيد نمود اما افزود که آنها براى رهايى نقشبندى نيز آنقدر تلاش ميکنند که به دانيل نموده بودند. موصوف افزود : (( ما تمام راه هاى ممکنه را براى دوست افغان خود، عملى خواهيم کرد . ))

اگر چه موصوف اين را تائيد نمود که تدوير چنين نشست ها طالبان را به خواست شان محکمتر ميکند اما افزود که بدون اين راه ديگر وجود ندارد. موصوف همچنان گفت که رسانه هاى افغان برعلاوه جنوب، در کابل نيز تحت فشار قرار دارند.

غلام حيدر پدر اجمل نقشبندى و برادر وى منير نقشبندى نيز در نشست امروزى اشتراک نموده بودند. گر چه غلام حيدر چنين نشست ها را بى تاثير نخواند اما در مورد آن مطمين نيز نبود.

موصوف به آژانس خبرى پژواک گفت : (( چنين نشست ها فايده دارد اما تا وقتى که دولت چيزى نکند، فکر نمى کنم پسرم رها شود. ))

منير نقشبندى در خطاب به طالبان و به طور خاص به ملا دادالله گفت : (( برادر من ژورنالست آزاد بود، وى بايد رها شود. ))

در نشست امروزى زبير شفيقى مدير مسؤول روزنامه ويسا گروگان گيرى ژورنالستان را تاسف بار خواند.

موصوف گفت که اگر چنين واقعات اختطاف دوام پيدا کند، نقص آن به تمام گروهاى خواهد رسيد که ميخواهند صداى شان را به جهانيان برسانند.

به گفته شفيقى ، در نتيجه چنين کارها تنها چينل هاى تبليغاتى باقى خواهند ماند و به اين ترتيب طالبان از مردم منزوى خواهند شد.

خپلواک صافى، معاون اتحاديه ژورنالستان آزاد گفت که اکنون دولت و طالبان طرفين درگير جنگ اند و اجمل يک ژورنالست آزاد است . موصوف افزود که به ژورنالستان بايد فرصت داده شود تا گزارش هاى آزاد را به نشر برسانند.

در اين نشست رهايى داکتر رحمت الله رئيس شفاخانه ايمرجنسى مربوط ايتاليا در هلمند نيز خواسته شد .

موصوف زمانى توسط کارمندان امنيت ملى دستگير شد که در رهايى دانيل بين دولت و طالبان ميانجيگرى نمود. گر چه سرنوشت اجمل نقشبندى اکنون در تاريکى قرار داد، اما اميد رهايى وى وجود دارد اما اميد ها در مورد سيدآغا راننده افغان اختطاف شده ، زمانى با خاک يکسان شد که وى توسط طالبان کشته شد .

به نقل از

آژانس خبرى پژواک
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز