11 آوريل 2007 - ٢١ فروردين


محکومیت قتل روزنامه نگار افغانی توسط انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

.آنچه در روزهای گذشته بر همکار افغانستانی ما آقای اجمل نقشبندی رفت مصیبتی است که امنیت شغلی این حرفه را در کل افغانستان و حتی مناطق پیرامونی تهدید می کند که فاجعه بار است. "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" ضمن عرض تسلیت به همکاران افغانستانی خود و ابراز همدردی با جامعه اطلاع‌رساني آن کشور، قتل ناجوانمردانه این همکار را محکوم می کند


نیروهای طالبان ادعا کردند که اجمل نقشبندی روزنامه‌نگار افغانستانی را به شیوه ای وحشتناک به قتل رسانده اند. روزنامه‌نگاران در جریان جنگ و ناامنی های دنیا بیشترین هزینه و تلفات را پرداخته و می پردازند و این موضوع در جریان ناامنی های منطقه ای در عراق و فلسطین و عراق به اوج خود رسیده است. روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه اطلاع‌رساني در خطرناکترین حوزه های جنگی حضور می یابند و همین امر خشونت طلبان و افرادی را که از خصائل انسانی دورند بر آن داشته تا حداقل های پذیرفته شده میادین نظامی را به فراموشی بسپارند و روزنامه‌نگاران را در پاره ای موارد به گروگان گرفته و وجه‌المصالحه منافع خود قراردهند

.آنچه در روزهای گذشته بر همکار افغانستانی ما آقای اجمل نقشبندی رفت مصیبتی است که امنیت شغلی این حرفه را در کل افغانستان و حتی مناطق پیرامونی تهدید می کند که فاجعه بار است. "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" ضمن عرض تسلیت به همکاران افغانستانی خود و ابراز همدردی با جامعه اطلاع‌رساني آن کشور، قتل ناجوانمردانه این همکار را محکوم می کند و از همه نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که در برابر این ناامنی که اساس فعالیت رسانه ای را تهدید می‌کند ساکت ننشینند و به اقدامات باز دارنده و تضمین کننده امنیت فعالیت حرفه ای روزنامه‌‌نگاری بپردازند. همچنین از دولت افغانستان نیز انتظار می رود همه توان خود را برای ایجاد فضای امن فعالیت رسانه ای بکار گیرد و در باره ابهامات ایجاد شده در زمینه قتل فجیع آقای نقشبندی کمیته تحقیق بی‌طرف تشکیل دهد و نتایج آن را منتشر نماید.

دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز