10 مه 2007 - ٢١ ثور


سنای افغانستان خواستار سانسور تلویزیونها شد

مجلس سنای افغانستان به تازگی از دولت این کشور خواسته که برنامه های تلویزیونهای این کشور را سانسور کند


در این مصوبه، ضمن اینکه از دولت خواسته شده با طالبان وارد مذاکره شود، پیشنهاد شده که برنامه های تلویزیونها سانسور شود و از پخش فیلمهایی که مبتذل خوانده شده، جلوگیری شود.

در بخشی از مصوبه چهارده ماده ای این مجلس تاکید شده که باید از پخش "فیلم های مبتذل" و برنامه های تلویزیونی که در تضاد با عقاید مردم افغانستان قرار دارد جلوگیری شود.

در این ماده آمده که پخش این گونه برنامه ها منجر به "جریحه دار شدن احساسات مردم" شده و این موضوع به سود امنیت افغانستان نیست.

سنای افغانستان در حالی خواهان سانسور برنامه های تلویزیونی می شود که مجلس نمایندگان، بخش دیگر پارلمان دو قسمتی این کشور، از دو هفته پیش، سرگرم بحث و بررسی قانون رسانه های همگانی است.

هم اکنون حدود ده شبکه تلویزیونی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند. برخی از برنامه ها، از جمله بخشهای خبری و سریالهای این تلویزیونها، با استقبال گسترده ای در میان مردم، به ویژه جوانان روبرو شده است.

به نقل از بي بي سي فارسي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز