13 ژوئيه 2007 - ٢٢ سرطان


کامران میرهزار آزاد شد

یکی از بازجویان از من پرسید که شما چه کسی هستید که هم پشت رئیس جمهور را گرفتید و هم فاروق وردک را. کامران گفت، آنها حتی مرا تهدید به شکنجه کردند و از من میپرسیدند که اسناد ارتشا و فسادی که به دست آورده و آن را نشر می کنید چگونه دریافت می کنید و بیشتر با کدام منابع در ارتباط است.


کامران میرهزار، مدیر و گرداننده سایت کابل پرس بعد ازپنج روز بازجویی و توقیف توسط نیروهای امنیتی ملی امروزیکشنبه ساعت پنج بعد از ظهر آزاد شد. کامران میرهزار بصورت غیرقانونی از یکی از خیابان های کابل توسط نیروهای ریاست 74 امنیت ملی در روز چهار شنبه ساعت 10:30 صبح به دلایل نامعلومی بازداشت شد. در گفتگویی خصوصی ای که چند لحظه پیش با کامران میرهزار داشتم از وی در مورد بازجویی و وضعیتش در توقیفگاه پرسیدم. کامران میرهزار از وضعیتش در توقیف خانه شکایت کرده گفت که در طی بازداشت 96 ساعته وی دست به اعتصاب غذا زده و گفت که وضعیت روحی و جسمی اش هم رو به وخامت بوده است.

وی گفت یکی از بازجویان از من پرسید که شما چه کسی هستید که هم پشت رئیس جمهور را گرفتید و هم فاروق وردک را. کامران گفت، آنها حتی مرا تهدید به شکنجه کردند و از من میپرسیدند که اسناد ارتشا و فسادی که به دست آورده و آن را نشر می کنید چگونه دریافت می کنید و بیشتر با کدام منابع در ارتباط است. کامران میزهرار گفت که یکی از اتهامات که بیشتر آنها اصرار می کردند تهمت به جاسوسی بود. وقتی از آقای کامران ميرهزار پرسیدم مشخصا منظور امنیت ملی از جاسوسی چه بوده. وی گفت که آنها از من می پرسیدند که من به کدام یکی از کشورها جاسوسی می کنم. بعد از بازجویی زیاد آنها نتوانستند که سند و مدرکی در مورد اتهامات که وارد کرده بودند بیابند و سرانجام تسلیم به آزادی ام شدند.

کامران میرهزار در اخیر از توقیف گاه امنیت ملی به عنوان گوانتاناموی امنیت ملی یاد کرده و آزادی بیان را در آینده رسانه های افغانستان خطرناک دانسته که گفت که با اینگونه تهدید و ارعابی که امنیت ملی و حکومت افغانستان در پیش گرفته است آینده رسانه های آزاد افغانستان در خطر جدی قرار دارد.

گفته می شود پرونده کامران میرهزار به کمیسیون رسیدگی به تخطی از قانون رسانه ها محول شده و گفته می شود کمیسیون رسانه ها این قضیه را بصورت قانونی دنبال خواهد کرد.

در اخیر، آزادی کامران میرهزار را برای جامعه مطبوعات افغانستان تبریک می گویم و امیدوارم که کامران میرهزار همچنان یک ژورنالیست متعهد و موفق در خانواده مطبوعات افغانستان باقی بماند و چراغی باشد برای روشنایی جامعه ما.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز