24 ژوئيه 2007 - ٣١ تير


صداي اروميه توقيف شد


مسوول امور مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربايجان غربي با تماس تلفني از محمدرضا خادم شمس مديرمسوول هفته نامه محلي «صداي اروميه» به استناد اعلام هيات نظارت بر مطبوعات خواست شماره بعدي هفته نامه منتشر نشود.

هفته نامه صداي اروميه در 31 فروردين سال 77 متولد شد و پس از 9 سال فعاليت مستمر مطبوعاتي در حالي که در انتظار تبديل وضعيت خود از هفته نامه به روزنامه اي با گستره شمال غرب و تهران بود در آستانه تعطيلي قرار گرفت.

اين هفته نامه پس از نويد آذربايجان و پيام کردستان، سومين نشريه محلي در آذربايجان غربي است که از انتشار باز مي ماند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز