15 ژانويه 2008 - 


شعبه سوئد گزارشگران بدون مرز جايزه آزادی مطبوعات ٢٠٠٧ را به عدنان حسن پور اهدا کرد

گزارشگران بدون مرز به پاسداشت مقالات انتقادی اين روزنامه نگار در کشوری که مطبوعات تحت فشار همه جانبه قرار دارند، عدنان حسن پور را شايسته اين جايزه مي داند. طومار برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پوررا امضا کنيد متن فرانسه - متن انگليسي


گزارشگران بدون مرز به پاسداشت مقالات انتقادی اين روزنامه نگار در کشوری که مطبوعات تحت فشار همه جانبه قرار دارند، عدنان حسن پور را شايسته اين جايزه مي داند.

عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هيوا بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا ، در تاريخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگير شدند. در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد، که وکلا به اين احکام اعتراض کردند.

ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند.

گزارشگران بدون مرز جامعه جهاني را فرا مي خواند که از مقامات دولت ايران خواهان آزادی اين دو روزنامه نگار شوند.

طومار گزارشگران بدون مرز را برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور را امضا کنيد

امضا کنيد-متن فرانسه

امضا کنيد - متن انگليسي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز