1 اوت 2007 - ١٠ مرداد


بيانيه‌ی کانون نويسندگان ايران

اعلام حکمِ اعدام برای دو روزنامه‌نگار و فعالِ اجتماعی، عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار، است. آيا سرانجامِ گفتن و نوشتن و سرودن در سرزمين ما بايد مرگ باشد؟


بيانيه‌ی کانون نويسندگان ايران به مناسبت موج اعدام‌های تازه

آزادگان!

روزگاری است که خبرها پی‌درپی از شکنجه و اعدام، زندان و سنگسار و تعقيب و آزار است. آخرين خبر تا لحظة صدور اين بيانيه، اعلام حکمِ اعدام برای دو روزنامه‌نگار و فعالِ اجتماعی، عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار، است. آيا سرانجامِ گفتن و نوشتن و سرودن در سرزمين ما بايد مرگ باشد؟ چه‌گونه می‌توان کسانی را به دستاويزِ "اقدام عليه امنيت کشور" به کام مرگ فرستاد که گناهی جز بيانِ آزادانة عقايد خود ندارند؟ ما هشدار می‌دهيم که هيچ اقدامی "عليه امنيت کشور" فاجعه‌بارتر از حذف و نابودیِ نيروهای آزادی‌خواه، مردمی و پيشرو نيست.

کانون نويسندگان ايران خواهانِ لغو همة احکام اعدام، به ويژه احکام صادر شده بر ضد عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار است.

کانون نويسندگان ايران 9/5/1386
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز