5 اوت 2007 - ١٤ اسد


همبستگی رونامه نگاران و نويسندگان افغانستان با نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران ايران در مقابل سانسور و خشونت

در ايران سرکوب و سانسور نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران دگر انديش به اوج خود رسيده است. هر روز خبر ناگوار زندانی شدن، شکنجه و صدور حکم اعدام شنيده می شود.


آزاد انديشان!

در ايران سرکوب و سانسور نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران دگر انديش به اوج خود رسيده است. هر روز خبر ناگوار زندانی شدن، شکنجه و صدور حکم اعدام شنيده می شود.

ما جمعی از نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفکران دگر انديش افغانستان، ضمن بيان نگرانی از وضع موجود، همبستگی خود را با همکارانمان اعلام می کنيم و از حکومت ايران، خواهان آزادی بی قيد و شرط تمام قلم بدستان و روشنفکران و پايان دادن به هرگونه سانسور، ارعاب و خشونت هستيم.

1: رهنورد زرياب – نويسنده 2: گلالی حبيب – روزنامه نگار و فعال حقوق زنان 3: جاويد فرهاد – شاعر، نويسنده و روزنامه نگار 4: کامران ميرهزار – شاعر، نويسنده و روزنامه نگار 5: پرتو نادری – شاعر و روزنامه نگار 6: رزاق مامون – نويسنده و روزنامه نگار 7: خالد نويسا - نويسنده و روزنامه نگار 8: سميع حامد – شاعر 9: قسيم اخگر – نويسنده و روزنامه نگار 10: سنجر قيام - روزنامه نگار 11: يونس طغيان – پژوهشگر 12: محب بارش – شاعر 13: صديق الله توحيدی – روزنامه نگار 14: ثريا پرليکا: فعال حقوق زنان 15: صفيه ميلاد – روزنامه نگار 16: سنجر سهيل – روزنامه نگار 17: حسين مرتضوی – روزنامه نگار 18: حسين معين – نويسنده و روزنامه نگار 19: روح الله بابکرخيل – روزنامه نگار

به نقل از کابل پرس
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز