9 اوت 2007 - ١٨ مرداد


بیانیه هفته نامه کرفتو در ارتباط با بازداشت آکو کردنسب

بازداشت "كرد نسب"وادامه ي تهديد كرفتو نويسان و كرفتو ، تنها و تنها نشانه ي "درست بودن هدف ما" در راه اطلاع رساني صحيح به مردم بوده است وبس.


اكنون كه جهان پذيرفته است گستره ي نفوذ و تاثير گذاري رسانه ها به عنوان بازيگران قدرتمند غير دولتي در تمامي عرصه ها،به تجديد نظر ،تأمل وسرانجام ايجاد تحول در كاركرد دولت مي انجامد واطلاع رساني ومبادلات پايدار اطلاعات از طريق ايجاد ارتباط بين ملت ها وافراد ، دولت ها و ملت ها و دولت ها و افراد با بهره گيري از عامل رسانه،قدرت نرمي براي اعمال فشار بر حوزه هاي گوناگون در جهت حركت در مسير كارا واثر بخش فراهم آورده و رسانه را به سفير نامريي انديشه متحول نموده است،متأسفانه شاهد آن هستيم كه بسياري از نهادهاي دولتي با در افتادن به دام توهم نهادي ، ضمن رودرويي آشكار با رسانه هاي غير دولتي ومستقل،هر دم به بهانه اي ، اصحاب قلم را با فشار و آسيب مواجه مي سازند و در معرض اتهام قرار مي دهند.

واقعيت آن است كه روزنامه ها شكل گرفته اند تا به حقيقت برسند و واقعيات را منعكس سازند،دولت ها را نقد كنند وبه چالش بكشانند و انديشه ها را نقد كنند تا گفتمان سازي،تصوير سازي و انديشه ورزي،به وجهه ي غالب تعاملات انساني متحول گردد. اما در حالي كه نقش رسانه ها در پردازش و امتناع ديگران بسيار كليدي تر از گذشته است و رسانه،راههاي دشوار را در ثانيه ها مي پيمايد ،تصميم سازان، تصميم گيران و بازيگران دولتي ما،همچنان فضاهاي رسانه اي را تخريب مي كنند واصحاب قلم وخبر را به جاسوسي براي بيگانه و عناد با نظام و غيره وغيره متهم مي كنند تا برمديريت ناصواب نهادهاي اجرايي و عملكرد و كارنامه هاي ناصواب تر ايشان سرپوش گذارند.

هفته نامه ي كرفتواز ابتدا ي فعاليت در دوره ي جديد،با رويكردي انتقادي به روند حركت برخي نهادهاي اجرايي،مديريت ناكارامد برخي سازمان ها،قانون گريزي جمعي از ادارات واعمال نگرش هاي سليقه اي وفاقد ضوابط ، رسالت رسانه اي خود را در شفاف سازي و انعكاس واقعيات موجود نشان داد وبستري براي شهروندان فراهم آورد تا با درك عميق از آنچه در فضاي امروز مي گذرد خواستار اصلاح ، بهينه سازي و ايجاد تحول در ساختار اداري و اجرايي شوند اما متأسفانه كشتي شكستگان توفان ندانم كاري، ناتواني هاي خود را برنتافتند و هر روز به بهانه اي و هر دم به اتهامي ، كرفتو را نشانه رفتند تا مگر با پاك كردن صورت مساله ، در مقام توجيه خود و استدلال عملكرد خود برايند .

بهانه ها واتهام ها سرانجام نمود عملي پيدا كرد و در نهايت به بازداشت مسوول بخش خبر هفته نامه آقاي "ئاكو كرد نسب"منجر شد. نشانه رفتن شاخص هاي نزول يابنده، سير قهقهرايي توسعه ي مناطق كرد نشين ، تداوم توسعه نيافتگي ، مديريت هاي ديكته مآب و قانون گريز و بعضاً خيانت ها در امانت، بسياري را خوش نيامد ، خشم بسياري ديگر را بر انگيخت وآتش به جان جمعي منفعت طلب افكند تا "كرفتو"و"كرفتو نويسان" را به آتش انتقامجويي بسوزاند و علايق ومصالح جمع را در خدمت منافع فرد و دسته و گروه تخريب سازند . بازداشت "كرد نسب"وادامه ي تهديد كرفتو نويسان و كرفتو ، تنها و تنها نشانه ي "درست بودن هدف ما" در راه اطلاع رساني صحيح به مردم بوده است وبس. مثال ما مثال كبريت كشيدن در اتاق بي چراغ است كه بسياري را خوش نيامد . بي خبر از آنكه چراغ را ايزد افروخته است تا مگر تاريك انديشان به خود آيند و دگر بار و يا شايد براي نخستين بار ، روشن انديشي را در يابند .

ما ديگر بر شعار خود "نشريه اي مستقل براي ملتي فرهيخته"پيمان مي بنديم احساسات، انديشه، قلم و رفتار خود را در خدمت حق و حقيقت قرار خواهيم داد و بر اين باور خواهيم ماند كه عدالت طلبي و حقيقت خواهي ، تا روز موعود ، قرباني مي طلبد و ما قرباني كردن و قرباني شدن در اين راه بزرگ را به جان خريده ايم . خداوند، مدد رسان حقيقت فراموش شده و ايزد، ياور حقيقت طلبان.

به نقل از آژانس خبری موکریان
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز