9 اوت 2007 - ١٨ اسد


روزنامه نگار افعان کامران ميرهزار دوباره دستگير شد

کامران ميرهزار مسؤول صفحه انترنتى ((کابل پرس)) وکارمند راديو سلام وطندار براى بار دوم ،توسط مؤظفين امنيت ملى، بتاريخ ١٨ اسد دستگير شد.


کامران ميرهزار مسؤول صفحه انترنتى ((کابل پرس)) وکارمند راديو سلام وطندار براى بار دوم ،توسط مؤظفين امنيت ملى، بتاريخ ١٨ اسد دستگير شد.

عبدالله خدا داد، يکى از همکاران ميرهزار که در راديو سلام وطندار اجراى وظيفه مينمايد به آژانس خبرى پژواک گفت که حين دستگيرى وى با مير هزار بود .

موصوف افزود:(( ساعت ٩:٢٠ صبح امروز، زمانى که من و کامران ميرهزار براى چاى خوردن از دفتر بيرون شديم ،کامران توسط چهارنفرکه لباس هاى مُلکى به تن داشتند دستگير شد . ))

خداداد ميگويد که افراد مذکور به ميرهزار گفت که همرايشان به حوزۀ ششم امنيتى برود .

وى علاوه نمودکه باوجود اين،افراد مذکور به جز از يک مخابره و کارتهاى هويت مربوط به ادارات امنيت ملى، اسناد ديگر براى گرفتارى ميرهزار با خود چيزى نداشتند .

به عقيده وى، علت گرفتارى دوباره وى پيامد نشر يک تعداد اسناد درمورد فساد ادارى شمارى ازمقامات دولتى درصفحه انتر نتى (کابل پرس ) است .

کامران ميرهزار علاوه براين ، يکى از کارمندان راديوسلام وطنداراست . مسؤول صفحه ا نترنتى ( Kabul Press .Org) نيز ميباشد که به تاريخ ١٣ سرطان نيز، توسط مؤظفين رياست امنيت ملى گرفتار و براى پنج روز درتوقيف ، غرض بازجوى نزد آنها باقى مانده بود .

دفتر ديده بان رسانه ها باصدور اعلاميۀ مطبوعاتى ،ازدولت افغانستان خواهان آزادى کامران ميرهزار شده است .

دراين اعلاميه به نقل از مجيب خلوتگر مسؤول دفتر نى (حمايت کننده رسانه هاى آزاد ) نگاشته شده است : (( ما خواهان آزادى کامران مير هزار از دولت افغانستان هستم.))

وى همچنان افزوده که اگر قضيه وى،ارتباط به موضوعات رسانه يا مطبوعات داشته باشد بايد به کميسيون تخطى رسانه ها مراجعه شود .

به گفته خلوتگر در غير آن ، بايد امنيت ملى علت توقيف کامران ميرهزار را روشن سازد.

رحيم الله سمندر رئيس انجمن ژورنالستان آزاد افغانستان ، طى نشست خبرى درکابل ضمن غير قانونى خواندن توقيف دوبارۀ ميرهزار گفت که هرارگانىکه باوى مشکل داشته باشد، بايد از طريق کميسيون تخطى رسانه ها اقدام کند .

وى اضافه نمودکه تاحال ، تلاش براى رديابى ميرهزار ادامه دارد. هنوز رياست امنيت ملى کشور توقيف دوباره وى را تاييد ننموده است .

موصوف هم چون گرفتارى ها وتوقيف خبرنگاران را يک تهديد و چالش براى همه رسانه هاى افغانستان خواند.

صديق الله توحيدى مسؤول دفتر ديده بان رسانه ها دراين نشست خبرى قطعنامه کميته دفاع از ميرهزار را قرائت نمود .

در اين قطعنامه به ا شاره به فيصله کميسيون تخطى رسانه ها به تعقيب بررسى هاى محکمه امنيت ملى بازداشت وى را غيرقانونى خوانده اظهارداشت در صورت روشن نه شدن علت توقيف وى، توسط نيروهاى امنيت ملى ازهراقدام قانونى دريغ نه خواهد کرد.

قابل ياد آورى است که باوجود گذشتن چندين ساعت، از دستگيرىکامران مير هزار ميگذرد، اما تاحال ، هيچ ارگان امنيتى مسؤوليت توقيف دوباره وى را نه گرفته است .

کابل آژانس خبرى پژواک ، ١٨اسد
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز