16 اوت 2007 - ٢٥ مرداد


علي رغم وعده هاي تبديل قراروثيقه وآزادي : فرحبخش آزاد نمي شود

عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرد حکم صادره براي اين روزنامه نگار 16 ماه است وبايد همه آن را درزندان سپري کند: "دادگاه تجديدنظر حكم را نقض كرده و فرحبخش را به يك سال و چهار ماه حبس محكوم كرد


درحالي که برخي مقامات قضايي ازآزادي علي فرحبخش طي هفته هاي آينده و تبديل قراروي وهمچنين شکستن حکم وي خبرداده بودند، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرد حکم صادره براي اين روزنامه نگار 16 ماه است وبايد همه آن را درزندان سپري کند: "دادگاه تجديدنظر حكم را نقض كرده و فرحبخش را به يك سال و چهار ماه حبس محكوم كرده كه اگر وي اين مدت را سپري كرده باشد، طبعا آزاد مي‌شود و در غير اين‌صورت بايد اين مدت را در زندان سپري كند."

يکي ازنزديکان علي فرحبخش به خبرنگار روزگفت آنچه جمشيدي مي گويد خلاف آنچيزي است که طي ماه هاي گذشته توسط مسئولان اعلام شده بود. به گفته وي دو تن ازسه قاضي که براي تجديد نظر درمورد حکم وي تشکيل جلسه داده اند، با برائت علي موافقت کرده اند. اما نمي دانند چرا به جاي اعلام تبرئه اين روزنامه گار، حکم شانزده ماهه صادرشده است: "به نظر ما قوه قضاييه نمي تواند روراست بگويد اشتباه کرده است و کسي را به اشتباه و به علل واهي دستگير کرده و هشت ماه درزندان نگهداشته اند. اما جلوي ضرر به علي وخانواده اش را هر وقت بگيرند، براي آنها منفعت است. بالاخره بايد يکي دراين قوه قضاييه پيدا شود که جلوي استمراراين بي عدالتي را بگيرد."

وي که پرونده علي فرحبخش را ازنزديک دنبال مي کند گفت دستگيري اين روزنامه نگار صدمات جبران ناپذيررواني را به وي وخانواده اش وارد کرده است وادامه چنين روندي قطعا مشکلات جدي روحي ورواني براي وي به دنبال خواهد داشت. به گفته وي علي درزندان گوشه گيروافسرده شده است وازآنجا که از ابتداي دستگيري خود را بيگناه مي دانسته ودادگاه هم نتوانسته هيچ مدرکي عليه وي ارائه کند، نمي داند براي چه بايددر زندان به سرببرد.

پدرعلي فرحبخش قاضي سي ساله قوه قضاييه است که درمدتي که فرزندش درزندان به سر برده دوبار به آيت الله شاهرودي نامه نوشته است. هر دوبار رييس قوه قضاييه با موافقت با درخواست مطرح شده ازمقامات دادسراي تهران خواسته که با تبديل قراربازداشت به قراروثيقه موافقت کنند. اما مقامات دادستاني ازاين کارسرباز زده اند. وضعيت روحي وفيزيکي پدرکهنسال علي فرحبخش به دليل استمرارحضور فرزندش درزندان دچارمشکل شده است. علي فرحبخش نيزدر طي مدت زندان علاوه برناراحتي هاي ريوي ومعدي يک بار حمله قلبي کرده که به همين علت به بيمارستاني خارج اززندان انتقال داده شده است.

دستگيري وزنداني شدن علي فرحبخش از معدود مواردي است که يک روزنامه نگار سياسي بايد همه دوران، تحقيقات، انشاي حکم بدوي وتجديد نظر را درزندان سپري کند. پس از انشاي حکم سه ساله براي وي که تنها به دليل شرکت درکنفرانس هاي خارجي و و اخذ وجه از برگزارکنندگان براي تهيه بليط و اقامت درهتل محل برگزاري کنفرانس صادر شده بود، خانواده وي اعتراض کردند وخواستار تجديد نظر درحکم صادره شدند.

به نقل از روز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز