17 اوت 2007 - ۲۷ مرداد


دادگاه مدير مسئول، سردبير و اعضای هيأت تحريريه هفته نامه توقيف شده روژهه لات


جلسه رسيدگی به اتهامات عبدالله سهرابی مديرمسئول، سامان سليمانی سردبير، فرهاد امين پور و رضا عليپور از اعضای هیأت تحريريه هفته نامه توقيف شده روژهه لات ، شنبه ۲۷ مرداد ماه سال جاری ، در شعبه اول دادگاه کيفری استان کردستان برگزار می شود .

طبق احضاريه ای که به دست وکلای مدافع نامبردگان رسيده ، آنان بايد روزبيست و هفتم مرداد ، درشعبه مزبور حاضر شده و به دفاع از اتهامات انتسابی خود بپردازند . اتهامات اين روزنامه نگاران اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی عنوان شده است .
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز