31 اوت 2007 - ۹ شهريور


محکوميت مدير مسئول و سه نويسنده هفته نامه گويه به جزاي نقدي


مديرمسئول و سه نويسنده هفته نامه گويه از سوي شعبه يک دادگاه تجديد نظر استان قم به پرداخت جريمه نقدي محکوم شدند. بر طبق حکم صادره، محمد حسين درياباري مديرمسئول گويه به اتهام تشويش اذهان عمومي و جريحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومي به پرداخت دو ميليون ريال، عباس حاتمي نويسنده مقاله چرا مجلس خبرگان رهبري مهم است به اتهام تشويش اذهان عمومي به پرداخت يک ميليون و پانصد هزار ريال و رضا نوروزي دبير صفحه هنر و حامد جلالي نويسنده داستان به اتهام مشارکت در جريحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومي به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت اسلامي محکوم شدند.

گفتني است اين پرونده با گزارش دبيرخانه ستاد پيگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري کل استان قم به دادستان مبني بر انتشار مطالب توهين آميز و خلاف شرع و ترويج بي بند و باري در نشريه و با شکايت مدعي العموم شکل گرفته که پس از صدور قرار مجرميت در دادسرا به شعبه 105 دادگاه عمومي قم ارجاع شد. با قرار عدم صلاحيت آن دادگاه پرونده در شعبه يک دادگاه تجديد نظر قم به عنوان شعبه کيفري استان و دادگاه مطبوعات با حضور هيئت منصفه رسيدگي و هيئت منصفه به اتفاق آرا متهمين را مستحق تخفيف دانست اما با توجه به روحاني بودن مديرمسئول، پرونده به دادگاه ويژه روحانيت ارسال گرديد، که دادگاه ويژه با توجه به غير روحاني بودن اکثر متهمان خود را صالح به رسيدگي ندانست و پرونده به شعبه يک دادگاه تجديد نظر استان بازگشت.

لازم به ذکر است در سال گذشته اين هفته نامه هم از سوي اداره کل ارشاد اسلامي استان قم و هم هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شده است.

مديرمسئول گويه گفت: در روزهاي آينده به همراه نويسندگان نشريه نسبت به اين حکم تقاضاي تجديد نظر خواهي مي کنيم.

به نقل از وبلاک طنين سکوت
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز