7 اكتبر 2007 - ۱۵ مهر


وكيل مدافع سلوكي: پيگير رفع ممنوعيت خروج موكلم هستم


وكيل مدافع مهرنوش سلوكي از برگزاري دادگاه موكلش در 26 آبان ماه در شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب خبر داد.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: علاوه بر صدور قرار وثيقه‌ي 100 ميليون توماني، موكلم ممنوع‌الخروج نيز شده است.

وكيل سلوكي افزود: پيگير رفع ممنوعيت خروج موكلم هستم تا مرجع ذيربط نسبت به آن اقدام كند.

به نقل از ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز