17 اكتبر 2007 - 


رده بندی آزادی مطبوعات از نگاه نيک آهنگ کوثر

نيک آهنگ کوثر نگاه منتقد روزنامه نگاری ايران اين بار رده بندی آزادی مطبوعات در جهان و رده ايران را به تصوير کشيده است.


نيک آهنگ کوثر نگاه منتقد روزنامه نگاری ايران اين بار رده بندی آزادی مطبوعات در جهان و رده ايران را به تصوير کشيده است.

به نقل از وبلاگ یادداشت‌های نیک‌آ‌هنگ
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز