29 نوامبر 2007 - ۸ آذر


بازداشت یک روزنامه نگار سنندجی


صبح روز گذشته امید احمدزاده روزنامه نگار و نویسنده سنندجی در منزل شخصی خود در سنندج بازداشت گردید . تا کنون هیچ علت یا عللی برای دستگیری نامبرده از سوی مراجع رسمی عنوان نشده است .

گفتنی است امید احمد زاده عضو تحریریه هفته نامه های دیدگاه و ئاسودر سنندج بوده است .

به نقل از موکریان نیوز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز