9 دسامبر 2007 - ۱۸ آذر


مديرمسوول نشريه صبح زاهدان بازداشت شد


مديرمسوول نشريه صبح زاهدان به دستور معاونت امنيت دادسراى انقلا‌ب زاهدان بازداشت شد عادل مزارى بر اساس شكايت استاندارى سيستان و بلوچستان و نيروى انتظامي، صبح ديروز به شعبه ويژه جرائم امنيتى دادسراى عمومى و انقلا‌ب زاهدان احضار و سپس به دستور بازپرس بازداشت و روانه زندان مركزى زاهدان شد.

مديرمسوول صبح زاهدان به اتهام تشويش اذهان عمومى از طريق انتشار مطالب در نشريه خود احضار گرديد و سپس بازداشت شد.

به نقا از اعتماد ملي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز