10 دسامبر 2007 - ۱۹ آذر


محكوميت مدير سايت انتخاب به حبس و پرداخت جزاي نقدي


شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران محمدمهدي فقيهي، مدير سايت انتخاب را به 4 ماه حبس و 100 هزار تومان جزاي نقدي محكوم كرد.

به گزارش ايسنا، پرونده‌اي به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين براي مدير سايت خبري انتخاب با شكايت انصار حزب‌الله در دادسراي تهران تشكيل شد.

پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، پرونده براي رسيدگي به شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران، ارسال و قاضي حسينيان پس از بررسي و انجام تحقيقات، فقيهي را به 4 ماه حبس در مورد اتهام نشر اكاذيب و 100 هزار تومان جزاي نقدي در مورد اتهام توهين، محكوم كرد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز