18 دسامبر 2007 - ٢٦ قوس


منابع تمويل رسانه ها پيگيرى خواهد شد


کابل

شوراى وزيران ، وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف کرد که تلاش كند تا منابع تمويل رسانه ها را جداً پيگيرى نمايد.

اين فيصله در اجلاس وزيران که تحت رياست حامد کرزى، رئيس جمهور کشور به تاريخ ٢٦ قوس در کابل داير شد، به عمل آمد.

در اعلاميۀ که از سوى دفتر مطبوعاتى ادارۀ امور به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ براى حصول اطمينان، از اينكه مطبوعات در كشور آزاد بوده و از هيچ منبع بيرونى بطور غير قانونى تمويل و توظيف نمى گردد، تلاش كند تا منابع تمويل رسانه ها را جداً پيگيرى نموده و تمام ارگانهاى دولتى در اين راستا با وزارت اطلاعات و فرهنگ همكارى نمايند.

طبق اجندا ،عبدالکريم خُرم وزير اطلاعات و فرهنگ گزارشى را در مورد بررسى امور مالى رسانه هاى همگانى به مجلس وزراء توضيح داد.

خُرم گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسوولين رسانه هاى تصويرى( آريانا، طلوع، لمر، آئينه، افغان، شمشماد، نور، نورين و تمدن )در تماس شده و نيز با موسسات تمويل كننده USAID (اداره انکشافى بين المللى امريکا) ، ايشيا فونديشن، كميسيون اروپايىستينا گروپ، يونسكو و انتر نيوز در تماس شده است .

به گفتۀ وى، موسسه USAID اظهار داشته است كه ١٣ ميليون دالر را به موسسه انتر نيوز، براى فعال ساختن راديو هاى محلى داده است و همچنان آن موسسه، مبلغ ٤ ميليون دالر را سالانه براى رشد مطبوعات در افغانستان به مصرف ميرساند.

اما وزير اطلاعات و فرهنگ اضافه نمود که معلومات ارايه شده،توسط رسانه هاى تصويرى و موسسات تمويل كننده به هيچ وجه قناعت بخش نبوده، وزارت اطلاعات و فرهنگ جلسات و مذاكرات شان را با آنها ادامه ميدهد تا جواب قناعت بخش را بدست آورد.

اعضاى شوراى وزيران، بعد ازاستماع گزارش وزير اطلاعات و فرهنگ ، نظريات شانرا در مورد آزادى مطبوعات، تخطى هاى مطبوعاتى، قانون رسانه ها، تمويل غير قانونى رسانه ها توسط موسسات بين المللى و برخى از كشور ها و عدم پرداخت ماليات از جانب موسسات رسانه يى ابراز داشتند.

شوراى وزيران ، وزير اطلاعات و فرهنگ را بار ديگر موظف نمود تا جلسات شانرا با مسوولين رسانه ها و كشور هاى تمويل كننده ادامه داده، شفافيت در تمويل رسانه ها و حفظ فرهنگ اصيل افغانى و اسلامى را در روشنى منافع ملى در نشرات و مطبوعات، توسط رسانه هاى دولتى و شخصى رعايت نمايند.

وزير اطلاعات و فرهنگ موظف گرديد تا علاوه بر نظارت از موارد فوق، درامه هاۍ تلويزيونۍ را مطابق فرهنگ و عنعنات افغانۍ اصلاح نموده، از نمايش تكه هاۍ اجساد و صحنه هاۍ دلخراش و به دور از فرهنگ اصيل افغانى در تلويزيون ها خود دارى نمايد و آنانيكه از قانون تخلف مينمايند، به اداره لوى څارنوالى معرفى گردند.

اعضاى شوراى وزيران ،بعد ازاستماع گزارش وزير اطلاعات و فرهنگ بالنوبه نظريات شانرا در مورد آزادى مطبوعات، تخطى هاى مطبوعاتى، قانون رسانه ها، تمويل غير قانونى رسانه ها توسط موسسات بين المللى و برخى از كشور ها و عدم پرداخت ماليات از جانب موسسات رسانه يى ابراز نمودند.

درمجلس وزراء رئيس جمهور در مورد دست آوردهاى سفر اخيرش به كويت به شوراى وزيران معلومات ارايه نموده گفت که کويت از هيئت افغانستان استقبال گرم نمود و علاقه مندى فراوان دارد تا در بخشهاى انرژى برق، معادن، صنعت و تجارت در كشور سرمايه گذارى نمايد.

رئيس جمهور به وزارتهاى امور خارجه، تجارت و صنايع و ايسا (ادارۀ حمايت از سرمايه گذارى در افغانستان) وظيفه سپرد تا در تامين روابط تجارتى با كويت و توضيح تسهيلاتى كه در قوانين و مقررات تجارتى كشور پيشبيني گرديده به متشبثين خصوصى آن كشور و ساير ممالك حوزه خليج اقدام نمايد.

طبق گزارش وزير امور خارجه در سفر متذكره، توافقنامه همكارى در عرصه هاى سرمايه گذارى،‌ فرهنگى و تقويت روابط بين دو كشور( افغانستان و کويت) به امضاء رسيد و كميسيون هاي مشترك بين دو كشور ايجاد و قرار است در اول بهار سال آينده، جلسه آنها در شهر كابل داير گردد.

آژانس خبرى پژواک سليمان هاشمى
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز