30 دسامبر 2007 - ٩دی


وكيل مديرمسوول«پيام مردم»: دادسرا وكالتنامه‌ام را نپذيرفت


وكيل محمدصديق كبودوند، مديرمسوول نشريه «پيام مردم» از عدم پذيرش وكالتنامه‌اش از سوي دادسراي انقلاب تهران خبر داد.

نسرين ستوده در اين باره به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: امروز براي چندمين بار براي اعلام وكالت به بازپرسي شعبه‌ي دوم دادسرا كه پرونده‌ي موكلم در آن جريان دارد، مراجعه كردم و درخواست ملاقات با موكل، اعلام اتهامات وي و تبديل قرار وثيقه 150 ميليوني وي را مطرح كردم كه متأسفانه با هيچ‌كدام از اين تقاضاهاي ما موافقت نشد.

وي افزود: موكلم با خانواده‌اش تماس گرفته و ملاقات داشته و طبق گفته‌ي خانواده وي، از بيماري رنج مي برد‌ به نقل از ايسنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز