30 دسامبر 2007 - ٩دی


تبعيد کاوه جوانمرد روزنامه نگار سنندجی به زندان مراغه


روز گذشته کاوه (داوود) جوانمرد روزنامه نگار سنندجی وخبرنگارهفته نامه کرفتو، از زندان سنندج به زندان مراغه تبعيد شد .

کاوه جوانمرد که از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزيسون ، به تحمل دو سال حبس و تبعيد به زندان مراغه محکوم شده بود، حدود يکسال است که در زندان سنندج تحمل حبس می نمايد.

گفتنی است نامبرده در پرونده ای ديگر نيز، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی محکوم به تحمل دو سال حبس شده ، که اين حکم اخيراً از سوی ديوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجديد نظر استان کردستان ارجاع شده است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز