27 ژانويه 2008 - ٧ دلو


حکم اعدام کامبخش غيرمنصفانه خوانده شد


آژانس خبرى پژواک،

همزمان با آنکه محکمۀ ابتدائيه ولايت بلخ ،از ارسال دوسيۀ سيد پرويز کام بخش يکتن از ژورنالستان در آيندۀ نزديک به څارنوالى خبر داد، دو نهاد بين المللى حُکم اعدام وى را غير منصفانه خوانده اند.

محکمۀ ابتدائيه ولايت بلخ، پنج روز قبل حُکم اعدام کام بخش محصل سال سوم پوهنځى ژورناليزم پوهنتون بلخ و خبرنگار روزنامۀ ( جهان نو) را به اتهام توهين به اسلام صادر کرده است.

اين ژورنالست که متهم به اخذ مقالۀ کفر آميز، از يک سايت انترنتى خارجى و اضافه نمودن جملات بيشتر غير اسلامى در آن است، سه و نيم ماه قبل ، از سوى امنيت ملى بلخ دستگير گرديده و زندانى ميباشد.

شمس الرحمن مومند رئيس محکمۀ ابتدائيه بلخ به تاريخ ٧ دلو به آژانس خبرى پژواک گفته بود که قرار است آنها دوسيۀ کام بخش را با پارچۀ ابلاغ که در آن حُکم اعدام از سوى محکمه صادر شده، در ظرف ده روز آينده به څارنوالى بلخ بسپارند.

مومند افزود که کام بخش خواستار محکمۀ استيناف شده است و محکمۀ ابتدائيه طبق قانون، ١٥ روز حق دارد که دوسيه را نزد خود نگهدارد و سپس آنرا دو باره به څارنوالى تحويل دهد. وى علاوه کرد که بعداً څارنوالى دوسيه را به محکمۀ استيناف بلخ راجع نموده و محکمۀ استيناف فيصلۀ خود را در مورد صادر خواهد کرد.

رئيس محکمۀ ابتدائيه بلخ ميگويد که کام بخش اعتراف کرده که در مقالۀ انترنتى سه پاراگراف را که به اسلام و پيامبر توهين شده، اضافه نموده و بخاطر دفاع خود در برابر ادعاهاى څارنوالى خاموش مانده است. حفيظ الله خالقيار څارنوال ولايت بلخ نيز ادعا کرد که کام بخش در محکمه سه بار اعتراف کرده که به اسلام توهين نموده است. خالقيار ميگويد که فيصلۀ محکمه ابتدائيه، حُکم شريعت را دارد و فيصله اى است که نظر به خواست څارنوالى صادر شده است. قاضى فضل وهاب رئيس محکمۀ استيناف بلخ ، يکروز بعد از صدور حُکم اعدام کام بخش گفته بود که متهم خواستار محکمۀ استيناف به سطح ولايت شده است و قرار است که دوسيۀ وى، دوباره به څارنوالى و بعداً به محکمۀ استيناف راجع گردد. و دوسيه در صورت صدور حُکم استيناف، به محکمۀ تميز به کابل فرستاد خواهد شد.

اما سيد يعقوب ابراهيمى برادر کام بخش و ژورنالست راديو صبح بخير ادعا ميکند که از برادر او در محکمه هيچ سوالى نشده و فقط ورق فيصلۀ اعدام به او داده شده است.

وى با اين ادعا که محکمۀ برادرش، يک محکمۀ صحرايى و غير عادلانه بوده و شکل قانونى ندارد ،علاوه کرد که در محکمه بايد ژورنالستان، اعضاى خانواده و ساير مردم موجود مى بودند، در حالى که محکمه، خصوصى و غيرعلنى بود.

با اين حال فدراسيون بين المللى ژورنالستان IFJ و هيئت رهبرى پوهنتون ژورناليزم کانادا، طى نامه هاى سرگشاده عنوانى حامد کرزى رئيس جمهور کشور خواستار رهايى کام بخش شده اند.

آيدن وايت Aidan White سرمنشى عمومى فدراسيون بين المللى ژورنالستان در اين نامه از تصميم محکمۀ ابتدائيه بلخ در مورد کام بخش اظهار نگرانى شديد نموده است در اين نامۀ سرگشاده که به سفارت افغانستان مقيم بروکسل مرکز بلجيم سپرده شده ، آمده است که فدراسيون از شما(حامدکرزى) ميخواهد که مداخله نموده و در آزادى کام بخش اقدام نمايد. به گفتۀ وى، کام بخش در وقت محکمه وکيل مدافع نداشت ، بايد ماده ١٩ اعلاميۀ جهانى حقوق بشر که در آن آزادى بيان محفوظ اعلان شده، در نظر گرفته شود.

همچنان هيئت رهبرى و اعضاى فاکولتۀ ژورناليزم پوهنتون کينگ کانادا در نامۀ سرگشادۀ عنوانى کرزى که به سفارت افغانستان مقيم کانادا سپرده شده، گفته اند که به قوانين نافذه افغانستان ،کاملاً احترام دارند اما تصميم محکمۀ محلى بلخ را غير عادلانه مى دانند.

در نامه تذکر رفته است که بيش از ٧٥ سرباز کانادايى،بخاطر ايجاد فضاى امن به شمول آزادى بيان در افغانستان کشته شده اند.کرزى از صلاحيت خود کار گرفته و زنده گى کام بخش را نجات بدهد. هفتۀ گذشته فدراسيون جهانى ژورنالستان IFJ و سازمان ژورنالستان بدون سرحد RWB نيز طى اعلاميه هاى از حُکم اعدام کام بخش ابراز نگرانى نموده و گفته بودند که اين کار از طرف محکمۀ محلى، در عقب درهاى بسته و بدون وکيل مدافع صورت گرفته است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز