18 فوريه 2008 - 


اخطار از "گرسنگی خبری" در تاجیکستان

محدودیت شدید در تامین نیروی برق که در سراسر تاجیکستان اعمال شده است، کار بسیاری از رسانه ها و مطبوعات، بویژه نشریه های مستقل را نیز مختل کرده و صاحب نظران از بحران اطلاعاتی در کشور هشدار داده اند.


محدودیت شدید در تامین نیروی برق که در سراسر تاجیکستان اعمال شده است، کار بسیاری از رسانه ها و مطبوعات، بویژه نشریه های مستقل را نیز مختل کرده و صاحب نظران از بحران اطلاعاتی در کشور هشدار داده اند.

در حالی که به دلیل کمبود نیروی برق بسیاری از ساکنان تاجیکستان از دریافت اخبار رادیو و تلویزیون محروم شده اند، سردبیران برخی از نشریه ها می گویند بیم دارند که این هفته نتوانند نشریه های خود را انتشار بدهند.

وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس، از مهم ترین خبرگزاریهای مستقل در تاجیکستان، از پایان هفته گذشته از اخلال در کار خود خبر داد و از دیدارگرانش پوزش خواست که به دلیل جیره بندی تامین نیروی برق نمی تواند مطالب خود را بموقع روزآمد کند.

این خبرگزاری روز دوشنبه، 11 فوریه، در مطلبی با اشاره به محرومیت گسترده مردم از منابع خبری هشدار داد که تاجیکستان را "گرسنگی اطلاعاتی" تهدید می کند.

تبدیل کار روزانه

گفته می شود محدودیت تامین برق در مجتمع دولتی نشریات تاجیکستان، موسوم به "شرق آزاد" نیز اعمال شده و فعالیت بسیاری از روزنامه نگاران را مختل کرده است.

عدالت میرزا، سردبیر هفته نامه ملت که در اطاقی از مجتمع "شرق آزاد" فعالیت می کند، در این باره می گوید: "متاسفانه در روزهای تعطیل این بنا صبح و شام نیز برق نداشت و امکان کار کردن خیلی محدود بود. از این رو ما از کار روزانه به کار صبحگاهی و شامگاهی گذشتیم و در ساعات انتقال برق تنها حدود سه چهار ساعت کار می کنیم."

طبق جیره بندی تامین برق در شهر دوشنبه مجتمع "شرق آزاد" چون هر قسمت دیگری از این شهر در شبانروز 10 ساعت نیروی برق می گیرد. حالا کارمندان بسیاری از نشریه ها ناچارند از ساعت پنج تا 10 صبح و همین طور از ساعت پنج تا 10 شام کار کنند و در جریان روز بیکار بمانند.

نبود نیروی برق بویژه هفته نامه های مستقل و کم تیراژ را که پشتوانه قوی مالی ندارند، تهدید می کند. خورشید عطاالله، سردبیر نشریه فرژ، می گوید بیم دارد که نتواند این نشریه را این هفته انتشار بدهد.

آقای عطاالله افزود: "بدبختانه ما امروز اقلا امکان مالی نداریم که مثلا از نیروزاها یا ژنراتورها چنانچه دیگران استفاده می کنند، کار بگیریم و خوف این که این هفته نشریه را انتشار ندهیم، وجود دارد."

پیامدهای بی خبری

به نظر می رسد رادیو و تلویزیونهای دولتی تاجیکستان در طول روز از نیروی برق برخوردارند، زیرا هیچ گونه اخلالی در کار آنها تا کنون مشاهده نشده است. این در حالی است که بخش اعظمی از مردم از نیروی برق محروم بوده و خود به خود به رادیو و تلویزیون دولتی هم دسترسی ندارند.

کارشناسان می گویند بحران اطلاعاتی که به دنبال بحران انرژی در تاجیکستان بروز کرده است، عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت. نورالدین قرشیبایف، صاحب نظر در مسایل رسانه ها می گوید بی خبری گسترده موجب گسترش شایعات در میان مردم خواهد شد.

آقای قرشیبایف افزود: "به نظر من، ازبسکه اطلاع به مردم نمی رسد، از سبب نرسیدن برق مردم نمی توانند رادیو و تلویزیون گوش کنند، نشریه ها را بخوانند و این مردم را به تشویش آورده و ممکن است موجب مناقشات بین مردم و عده ای از مقامهای اجرایی نیز شود."

تاجیکستان کشوری کوهستانی است و قبل از این هم بسیاری از ساکنان مناطق روستایی از دریافت اطلاعات، بویژه اخبار داخلی و خارجی محروم بوده اند.

زیرا گفته می شود مردم روستاهای دورافتاده کوهستانی به رادیو و تلویزیون اصلا دسترسی ندارند و نشریه های کم شماری هم که در شهرها چاپ می شوند، معمولا به روستاها نمی رسند.

با توجه به کمبود رسانه ها و مطبوعات از یک سو و قوانین سختگیرانه در باره آزادی بیان از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر می گویند حق مردم تاجیکستان به دریافت خبر و اطلاعات همواره نقض می شود.

به نقل از سايت فارسي بي سي سي
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز