10 آوريل 2008 - 


گزارش تصويری از عبور مشعل در پاريس

عليرغم بسيج همه جانبه پليس گزارشگران بدون مرز موفق شد به هنگام عبور مشعل المپيک برای حقوق بشر در چين تظاهرات و اعتراض را سازمان دهد. گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از کارزار به راه افتاده برای دفاع از حقوق بشر و آزادی بيان در چين اعلام مي کند.


عليرغم بسيج همه جانبه پليس گزارشگران بدون مرز موفق شد به هنگام عبور مشعل المپيک برای حقوق بشر در چين تظاهرات و اعتراض را سازمان دهد. گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از کارزار به راه افتاده برای دفاع از حقوق بشر و آزادی بيان در چين اعلام مي کند. ما صميمانه از همه کساني که در روز ٧ آوريل به هنگام عبور مشعل المپيک در پاريس تظاهرات کردند سپاسگذاريم.

گزارشگران بدون مرز موفق شد چهار پرجم بزرگ را با لوگوی پکن ٢٠٠٨ را که مزين به پنج دستبند به جای حلقه های المپيک بودند، در مسير عبور مشعل بر روی برج ايفل، در خيابان شانزه ليزه ، بر روی پل هنرها، کليسای نتردام و بر بالای ساختمان کميته ملي المپيک فرانسه نزديک استاديوم شارلتي که مراسم اختاميه عبور مشعل برگزار مي شد، برافرازد.


كارنامه

لوگوی پکن ٢٠٠٨ را که مزين به پنج دستبند به جای حلقه های المپيک بر روی برج (...) لوگوی پکن ٢٠٠٨ به هنگام عبور مشعل از خيابان شانزه ليزه پليس در خيابان شانزه ليزه مانع پخش پرچم ها اعتراض به نقض حقوق بشر در چين مي (...) ماموران پليس مانع از شعار دادن ونسان بروسل مسئول بخش آسيای گزارشگران بدون مرز به هنگام (...) لوگوی پکن ٢٠٠٨ در مسير عبور مشعل لوگوی پکن ٢٠٠٨ در مسير عبور مشعل بر روی کليسای نتردام روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز که خود در نصب لوگو بر سر در کليسا ی نتردام (...) روبرت مئنارد دبير اول و فعالان گزارشگران بدون مرز بعد از پائين آوردن شان از برج کليسا (...) لوگوی پکن ٢٠٠٨ بر بالای ساختمان کميته ملي المپيک فرانسه نزديک استاديوم شارلتي که مراسم (...) پرچم های لوگوی پکن ٢٠٠٨ در دست تظاهرات کنندگان در پاريس کليسای نتردام نمای برج ايقل با لوگوی گزارشگران چند معترض با تي شرت پکن ٢٠٠٨ بر سر پل هنری پاريس به هنگام عبور مشعل يکي از مسيرهای عبورمشعل که با پرجم های گزارشگران تزئين شده است کليسای نتردام


fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز