15 آوريل 2008 - ۲۷ حمل


تلویزیون های خصوصی، صحنه های مغایربا عنعنات مردم را نشرنخواهند کرد ولی نشرکامل سریالهارانیز متوقف نمی کنند

ازجانبی آقای فروتن درجای دیگر ی مدعی است ، بارها شورای علما خواستار ممنوعیت نشر این سریال ها وبگفته او سایرخرافات تلویزیون ها شده واز رییس جمهور کشور خواستار منع وقطع نشر آن شدند اما به اساس ادعای او، رییس جمهور هم موفق به اینکار نشد . نه تنها آقای فروتن مدعی چنین چیزی بوده بلکه به نوشته خبرنگار وخت ، عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات وفرهنگ کشور همچنان پخش برنامه ها و سریال هایی را که تلویزیون های خصوصی نشر میکنند "مبتذل و مخالف فرهنگ اسلامی" خوانده است .


مسوولین تلویزیون های خصوصی پذیرفتند که برخی از صحنه ها درمغایرت با رسوم وعنعنات افغانی را از سریال ها ی خود سانسور نمایند، اما نشرکامل سریال ها را متوقف نخواهند کرد .

این موضع گیری مسوولین رسانه ها دوروزقبل طی نشستی در خصوص فیصله قبلی مبنی بر قطع نشر سریال های هندی دررسانه های تصویری اعلام گردید.

باید گفت در نشستى به تاریخ 11 حمل سال روان به اشتراک وزير اطلاعات و فرهنگ ، شمارى از نمايندگان شوراى سرتاسرى علما ، شوراى ملى و مسؤولين تلويزيون هاى خصوصى فيصله گرديد ه بود تا نشر سريالهاى هندى ( زمانى خشو هم عروس بود ) ، ( امتحان زندگى ) در تلويزيون طلوع ، ( کوم کوم ) در تلويزيون آريانا ، ( در انتظار او ) در تلويزيون نورين و ( دزد بغداد ) در تلويزيون افغان بعد از تاريخ 26 حمل متوقف گردد .

حميد ناصرى وردگ سخنگوى وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها گفته ،اين فيصله به دنبال شکايات مکرر مردم و شورای علما به دليل مخالف بودن اين سريالها با عقايد اسلامى و عنعنات افغانى ، اتخاذ گرديد ه است .

این درحالی است که فیصله مذکور ذریعه مکتوب رسمی آنوزارت عنوانی شبکه های تلویزیونی خصوصی نیزارسال ویا د آوری شده تا در جلسات مشترک بعدی نیز جهت آوردن اصلاحات در همه نشرات صوتی وتصویری کشور فیصله های صورت گیرد.

دراین حال سيد عالم هاشمى مسؤول نشرات تلويزيون نورين باتایید بعضى مشکلات در محتوا و تصاوير سريالهاى مذکور به خبرنگار وخت میگوید که آنها چند بار هشدار های مبنی برتظاهرات مردم علیه نشر این سریال ها از سوی دولت دریافت نموده اند.

او هم چنان اضافه کرد : ((شورای علما نیز چند بار تقاضای قطع نشر این ها را نموده است . ))

به گفتۀ وى، تهديدهای چون راه اندازی تظاهرا ت ،آتش زدن دفاتر رسانه ها و غيره از سوى شمارى از منتقدين این سريالها از سلسله هشدارهای است که تاکنون بگفته او شنيده شده است .

واما موصوف مدعی است ، تلویزیون های خصوصی بالای این سریال ها سرمایه گذاری نموده ، بیشترین بییننده ها وعواید را در نشر اعلانات تجارتی در وسط سریال ها ی یادشده بدست میاورند که هرگاه نشر آنرا ازرسانه هایشان قطع نمایند دراینصورت ضرر مالی را متقبل خواهند شد .

عبدالقدير ميرزايى مسؤول بخش خبرى تلويزيون خصوصى آريانا يکی دیگر ازصاحبنطران این قضیه است که ميگويد: (( مسوولين آريانا از اين فيصله راضى نيستند زيرا سريال نشر شده از سوى اين شبکه تلويزيونى،ُبينندگان زيادى در سراسر کشور و جهان پيدا کرده است . ))

ازجانبی بگفته او ، نشر فلم هاى هندى پديده اى نو در افغانستان نيست .

واما استدلال درمورد قطع این سیریال ها کدامهایند ؟

به اساس ادعای شمس الرحمن فروتن مسوول نشرات شورای علمای کشور، بیشترین سریال های را که تلویزیون های خصوصی نشر میکنند درمغایرت به دین مقدس اسلام قرارداشته ، جامعه را بگفته او بسوی انحراف میکشاند.

او همچنان مدعی است، هفتاد در صد شورای علما وسی درصد مردم خواستار منع نشر این سریال ها میباشند.

فروتن میگوید : ((این سریال ها بی حجابی وراوبط نامشروع دختر وپسر را منتشر نموده وقت گرانبهای مردم بخصوص اطفال مکتب را ضایع میسازد . ))

واما بیایید ببینیم ،نگرانی های عده ی ازمردم دراین مورد تاچه حد جدی است ؟

سرمحقق فضل احمد غروب عضو اکادمی علوم افغانستان وصاحب نظر درمسایل روانشناسی میگوید ، ازنظراو هردوجنبه مثبت ومنفی نشراین نوع سریال ها را نمیتوان نادیده گرفت .

وی علاوه میکند آن قسمت های ازاین نوع سریال ها که مسایل عاطفی را نقدمیکند برای آموزش همه بخصوص اطفال ، نوجوانان وجوانان مفید وبرعکس صحنه های که به نحوی معرف خشونت است یقیناً بالای بخصوص اطفال زیان باراست به توجه به ا ین نکته که اطفال وکودکان میتوانند زودتقلید نمایند .

آقای غروب با اشاره به صحنه ی زهردادن تولسی درسریال " زمانی خوشو هم عروس بود" ازاین نوع مثالی ارایه کرده به این عقیده است که این خود میتواند یک نوع ترویج برای خشونت باشد .

آقای غروب درقسمت دیگری ازنظریاتش به وخت گفت : (( این نکته که نشر این همه سریال ها وقت زیادتر مردم بخصوص اطفال وجوانان را میگیرد ومردم به آن یکنوع اعتیاد ، پیدا نموده درحالیکه بطور مثال شاگردان مکتب میتوانند با استفاده ازاین همه اوقات بجای دیدن این ها چیزهای مفید تر ومسایل تعلیمی را فراگیرند.))

ازجانبی آقای فروتن درجای دیگر ی مدعی است ، بارها شورای علما خواستار ممنوعیت نشر این سریال ها وبگفته او سایرخرافات تلویزیون ها شده واز رییس جمهور کشور خواستار منع وقطع نشر آن شدند اما به اساس ادعای او، رییس جمهور هم موفق به اینکار نشد .

نه تنها آقای فروتن مدعی چنین چیزی بوده بلکه به نوشته خبرنگار وخت ، عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات وفرهنگ کشور همچنان پخش برنامه ها و سریال هایی را که تلویزیون های خصوصی نشر میکنند "مبتذل و مخالف فرهنگ اسلامی" خوانده است .

آقای خرم به رسانه ها گفته است : ((نشر (پخش) این سریال ها، علاوه بر اینکه جوانان را به گمراهی سوق می دهد، باعث تبلیغ بت پرستی در کشور می شود.))

یگانه شانزده ساله یک تن دیگرازشهروندان کابل با این استدلال که هرگاه نشراین سریال ها قطع گردددرآنصورت مردم وخانواده ها ازکیبل این نوع سریال ها را تماش خواهند نمود میگوید بهتراست مردم ازجنبه های مثبت این نوع سریال استفاده کرده پهلوهای ضعیف یا منفی آنها را درنظرنگیرند .

واما سمیرا ازباشندگان شهر کابل ویکی از بینندگان این سریال ها مدعی است ،درافغانستان هیچ وسیله ای تفریحی وجود ندارد ،تنها همین سریال ها است که خستگی را از مردم بدورمیسازد.

باید گفت نظریات مردم درمورد نشر یا عدم نشر این سلسه سریال ها دررسانه های تصویر ی متفاوت بوده به آسانی نمی توان ازآن برداشت دقیق نمود ، ضیاء الرحمن جوان دیگر بالای نشر بیش از حد سریال ها انتقاد نموده میگوید : (( این سریال های خرافی وبی معنا وقت مردم را ضایع مینماید، جوانان واطفال را از درس خواندن عقب می اندازد.))

اواستدلال کرده میگوید، نشر این سریال ها از ساعت شش ونیم پی در پی تا ده شب ادامه دارد.

واما موضع گیری کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان مردم افغانستان برای منع نشر این سریالها ؟

به اساس نوشته خبرنگار ما حاجی محمد محقق رئیس این کمیسیون، به رسانه ها گفته است که او صحنه ای را در این سریالها ندیده که موجب منع نشر آنها شود.

دراين ميان، عده دیگری از اعضای نمایندگان مردم درپارلمان کشور نيز به این مسله ازدید انتقادی نگریسته منع نشرعده ی ازآنها را خواستارگردیده اند.

به اساس همین انتقادات بود که شورای ملی چندی قبل ، به کميسيون امور دينى و فرهنگى خود وظيفه سپرد تا درمورد نشر برنامه ها ی در رسانه ها، طرحي را ترتيب نمايد .

بربنیاد اين طرح ،اعلانات سود بانکى دررسانه ها ى صوتى ،تصوير ى وچاپى نيز باید منع قرار داده شده ، همچنان دعوت هنرمندان داخلى ياخارجى برای رقص و نمايش صحنه هاى مبتذل سريالها وفلم ها نيز ممنوع قرارداده شود.

این درحالیست که رییس جمهور حامد کرزی به تاریخ 18 حمل در کنفرانس مطبوعاتی دراشاره به منع نشر بعضى سريال هاى خارجى در تلويزيون هاى خصوصى کشور، گفت: ((دولت افغانستان به هيچ وجه خلاف آزادى مطبوعات ( رسانه ها ) نبوده ، اما از مطبوعات ميخواهد که مطابق فرهنگ افغانى نشرات خويش را عيار سازند .))

واما احمدشاه افغانزی رییس تلویزیون ( افغان ) باارایه نظر متفاوت ازدیگران درنشست دوروز فبل نمایندگان رسانه ها میگوید : (( اگر رییس جمهور می خواهد نشر سریال ها متوقف گردد بهتراست دراین زمینه فرمانی صادر نماید ویا این موضوع را به قوه قضاییه محول نموده تا محکمه ذیصلاح درباره آن حکم نماید .))

درحالیکه بگفته حیمد ناصری وردگ سخن گوی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، قراراست روزشنبه هفته آینده بازهم نشستی مشترکی پیرامون موضوع دایرگردد ،گفته میشود مسوولان رسانه ها نیز تصمیم دارند با رییس جمهور و شورای سراسری علما ی کشور دراین خصوص صحبت نمایند .

گزارشگر : فروزان دانش رحمانی

به نقل از سايت خبری وخت
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز