12 سپتامبر 2008 - ۲۲ شهريور


حمایت ۱۰ حقوقدان و وکیل برجسته از یوسف عزیزی بنی طرف

در میان این ده حقوقدان نام وکلایی همچون شیرین عبادی، یوسف مولایی، عبد الفتاح سلطانی، ناصرزرافشان و محمد شریف دیده می شود. ایشان از روشنفکران عرب ایرانی، روزنامه نگار و نویسنده مستقلی است که دارای بیست وچهار کتاب و صدها مقاله به زبان های فارسی و عربی است. وی طی چهار دههء گذشته در آثار ادبی و پژوهشی خویش کوشیده است ادب و فرهنگ معاصر عرب را به ایرانیان و ادب فارسی را به جهان عرب معرفی نماید.


جناب آقای شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه باسلام

ما، جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری، امضاکنندگان این نامه شناخت خودرا از آقای یوسف عزیزی بنی طرف به شرح زیر اظهار می داریم.

ایشان از روشنفکران عرب ایرانی، روزنامه نگار و نویسنده مستقلی است که دارای بیست وچهار کتاب و صدها مقاله به زبان های فارسی و عربی است. وی طی چهار دههء گذشته در آثار ادبی و پژوهشی خویش کوشیده است ادب و فرهنگ معاصر عرب را به ایرانیان و ادب فارسی را به جهان عرب معرفی نماید. خدمت ایشان در این زمینه بر کسی پوشیده نیست. از این رو صدور حکم پنج سال زندان برای آقای بنی طرف، ما و جامعه فرهنگی و مطبوعاتی ایران را شگفت زده کرد. لذا با توجه به سابقه و شأن فرهنگی ایشان تقاضا داریم پرونده وی به شعبه ای از دادگاه های تجدید نظر ارجاع شود که قضات محترم آن با تسلط بیشتر بر امور فرهنگی بتوانند قضاوت شایسته ای در مورد این شخصیت فرهنگی کشور داشته باشند.

امضا کنندگان این نامه از آقای عزیزی بنی طرف سابقه ای غیر از خدمات فرهنگی و مطبوعاتی در عرصه ملی و به ویژه در باره فرهنگ مردم عرب خوزستان، سراغ ندارند و ایشان را شایستهء اتهامات مندرج در دادنامه بدوی نمی دانند.

امضاکنندگان: حسن اسدی زیدآبادی، پرویز خورشید، دکتر ناصر زرافشان، سید محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، دکتر محمد شریف، دکتر ناصر طاهری، شیرین عبادی، احمد فتحی، دکتر یوسف مولایی.

رونوشت: جناب آقای آوایی ریاست کل محترم دادگستری استان تهران
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز