21 مارس 2010 - اول فروردین - حمل


سال نو مبارک

سال نو مبارک گزارش‌گران بدون مرزآغاز سال نو ١٣٨٩ خورشیدی را به امید سالی پر از آزادی، سعادت، سلامت و پیروزی به همه همکاران و همیاران، روزنامه نگاران در بند و خانواده هایشان تبریک می گوید.

بهاران تان خجسته


سال نو مبارک گزارش‌گران بدون مرزآغاز سال نو ١٣٨٩ خورشیدی را به امید سالی پر از آزادی، سعادت، سلامت و پیروزی به همه همکاران و همیاران، روزنامه نگاران در بند و خانواده هایشان تبریک می گوید.

بهاران تان خجسته
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز