1 آوريل 2010 - ١٣ حمل


ابراز خرسندی از آزادی احمد غوث زلمی

گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می کند " حامد کرزی بی‌عدالتی علیه این سه مرد را تصحیح کرد آنها با نیت خیر قصد کمک به مردم دری زبان در خواندن قران داشتند."


گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از تصمیم حامد کرزی مبنی بر آزادی احمد غوث زلمی ، روزنامه نگار زندانی اعلام می دارد. این آزادی به مناسبت سال نو خورشیدی و جشن نوروز انجام شد.

٢١ سنبله سال گذشته، محکمه‌ای در کابل احمد غوث‌زلمی و ملا قاری مشتاق را برای دست داشتن در انتشار ترجمه‌ای از قرآن به زبان فارسی به ٢٠ سال زندان محکوم کرد. محمد عاطف مسوول مطبعه نوری نیز برای چاپ این کتاب به پنچ سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.

گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می کند " حامد کرزی بی‌عدالتی علیه این سه مرد را تصحیح کرد آنها با نیت خیر قصد کمک به مردم دری زبان در خواندن قران داشتند."

یکی از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر آزادی احمد غوث زلمی را با مساعدت وزیر فرهنگ افغانستان سید مخدوم رهین تائید کرد.

برای اطلاعات بیشتر در این باره :

فراخوان گزارشگران بدون مرز و سازمان اصل ١٩ به حامد کرزای احمدغوث زلمی و ملا قاری مشتاق به بیست سال زندان برای ترجمه‌ی قرآن به زبان فارسی محکوم شدند
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز