18 مارس 2014 - 


راهنمای عملی خبرنگاران در دوره‌ی انتخابات

کتابچه « راهنمای عملی خبرنگاران در دوره‌ی انتخابات»، با همکاری سازمان کشورهای فرانسه زبان (OIF) انتشار یافته است، راهنمایی اجرایی برای خبرنگاران در پروسه انتخابات است. کتابچه تاکنون به زبان‌های دری/ فارسی، پشتو، عربی، انگلیسی برای همیاری در رصد و پوشش حرفه‌ای انتخابات از سوی خبرنگاران، منتشر و در میان خبرنگاران بسیاری از کشورهای جهان توزیع شده است..


دیباچه

انتخابات امکان دارد بیانگر قوام و پخته گی پروسۀ دموکراتیک باشد، همان طوری که ممکن است به تهدیدی برای صلح و ثبات تبدیل شود. راهی را که هر یکی از کشورها انتخاب می کند، در حد وسیع بسته گی دارد به میزان تعهدی که به پروسۀ انتخابات وجود دارد و سرمایه گذاریی که رسانه ها، مقام های حکومتی، نهادها، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و عامِ مردم بر نتیجۀ نهایی آن نموده اند. انتخابات آزاد و عادلانه تنها به معنای به کار بردن رای در فضا و محیط مناسب نیست؛ بلکه رای دهنده گان باید به معلومات کافی پیرامون احزاب سیاسی، نامزدهای خویش و پروسۀ انتخابات نیز دسترسی داشته باشند، تا این که بتوانند در روشنی معلومات، دست به انتخاب مسؤولانه بزنند.

مبارزات انتخاباتی، دورۀ خیلی حساس در حیات سیاسی یک ملت است که در جریان آن ممکن است خبرنگاران مورد اذیت و آزار یا تحت استثمار قرار بگیرند و یا هم این که از مأموریت اصلی شان که آگاهی دهی به عام مردم است منحرف شوند. اکثراً فشار، اذیت و آزار، انتخابات را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ در حالی که در موارد دیگر، خبرنگاران، ممکن است تنها نشر کننده گان پیام ها و پروپاگنداهای گروه های مورد نظر خود باشند. کتاب رهنمای خبرنگاران در دوره انتخابات از جانب سازمان گزارشگران بدون مرز و مؤسســــــه بین المللی "سازمان کشورهای فرانسه زبان" (OIF) تهیه گردیده تا خبرنگاران را برای پذیرش مسؤولیت ها و پوشش مؤفقانۀ انتخابات یاری رساند. این کتاب رهنما، برای تمامی روزنامه نگرانی که با رسانه ها، در هر نوع (رادیو، تلویزیون، رسانه های چاپی و برقی)، سطح نشرات (محلی، ملی و بین المللی) و نوع مالکیت رسانه (دولتی، خصوصی و عامه) فعالیت می کنند، مفید می باشد.

خیلی حیاتی به نظر می رسد، که خبرنگاران پیرامون ارزش های اخلاقی و مسلکی، آموزش های لازم را به دست آورند تا بتوانند معلومات متوازن و متعادل را در بارۀ نامزدها و برنامه های شان و پروسۀانتخابات منتشر سازند. خبرنگاران باید بتوانند شهروندان را برای تشخیص وضعیت کشور شان قادر ساخته و آن ها را کمک کنند تا در جریان انتخابات به صورت درست تصمیم گیری نمایند.

به عنوان افراد میانجی میان رای دهنده گان از یک جانب و میان احزاب سیاسی و نامزدها از جانب دیگر، خبرنگاران، نقش ارزنده ای را برای انتقال معلومات به هر دو جانب بازی می کنند. این نقش باید همزمان با تلاش خبرنگاران برای یافتن و برملا ساختن حقایق، تحقق بپذیرد. تنها یک گزارش نادرست می تواند نتایج تمامی انتخابات را تحریف کند.

در برخی از کشورها، خبرنگارانی که برای حکومت چاپلوسی می کنند، ممکن است تنها برای نامزدهای حزب حاکم تبلیغ کنند. در برخی دیگر کشورها، خبرنگاران ممکن است در ایجاد زمینۀ واقعی بحث و مناظره میان نامزدها ناکام بمانند و در عوض، ممکن است بیانات نفرت بر انگیز بر ضد یک مخالف سیاسی داشته باشند و یا این که به علت نداشتن مهارت های تخنیکی، ممکن است توانایی ها و برتری های نامزدهای رقیب را به نادرستی بیان کنند.

حرفۀ خبرنگاری، متأثر از دساتیر رفتاری و قواعد اخلاقی جهانی است. این کتاب رهنما آن ها را تنها از لحاظ نظری مشخص نمی کند؛ بلکه اجرا و تطبیق آن ها را، با توجه به فرهنگ، محیط اجتماعی – سیاسی هر کشور و مشخصات هر انتخابات، به صورت عملی مد نظر می گیرد. هم چنان این کتاب، نمونه های مبتنی بر قضایای زنده گی واقعی را نیز مورد استفاده قرار می دهد.

این کتاب رهنما، حاوی راه کارها و پاسخ های عملی برای تمامی پرسش هایی است که عملاً در زمان پوشش رسانه یی انتخابات در تمام موارد مطرح می گردند. طوری که این موارد، تمام قواعد گزارش دهی از مبارزات انتخاباتی تا مشخصات گوناگون پروسۀ رای دهی را شامل می شوند. این کتاب، تکنیک هایی را در اختیار خبرنگاران قرار می دهد، که با استفاده از آن، می توانند خبر را به درستی بفهمند، تحلیل و نشر کنند. این کتاب، آن ها را قادر می سازد تا نقش خود را به عنوان نظارت کننده گان ویژه و مستقل ادا کنند و درک بهتری از حرفۀ خود داشته باشند. با داشتن تمام این ویژه گی ها، کتاب موجود، پروسه تحکیم هر چه بیشتر فعالیت های دموکراتیک را در جامعه تسریع می کند.

مؤسسهسازمان کشورهای فرانسه زبان و گزارش‌گران بدون مرز می خواهند که خبرنگاران از آموزش های حرفه یی، آگاهی کافی از توانایی های قانونی خویش، معاش کافی و وسایل مناسب برخوردار باشند. خبرنگاران به تمام این امتیازات و امکانات، در جریان روزهای عادی کار و هنگام انتخابات، برای فعالیت مؤثر نیازمند هستند. بر اساس اعلامیه "باماکو" 2000 (نخستین اصول بنیادینِ فعالیت های دموکراتیک، حقوق و آزادی ها برای کشورهای فرانسوی زبان)، مؤسسۀ OIF تلاش می کند تا تکثر رسانه ها را، به منظور حمایت فعالیت های سیاسی صلح آمیز و گسترش فرهنگ دموکراتیک در این کشورها، حفظ نماید.

سازمان کشورهای فرانسه زبان برای قانونی ساختن فعالیت رسانه ها و ایجاد حمایت های قانونی برای خبرنگاران فعالیت می کند. این مؤسسه هم چنان تلاش می کند تا در زمینۀ آزادی بیان و نشر آزادانۀ معلومات، قوانین وضع شود و از نهادهای وضع کنندۀ مقررات، که به شبکۀ رسانه های کشورهای فرانسوی زبان (Refram) متعلق است، حمایت می کند. هم چنان از تلاش های خبرنگاران، برای وضع و غنامندی اصول حرفه یی برای خود شان، حمایت می کند. این مؤسسه در حد زیادی همچون موقفی را در هنگام انتخابات، بحران سیاسی و یا وضعیت پس از بحران اختیار می کند.

کریستوف دولوار: مدیر عمومی گزارش‌گران بدون مرز

هوگو سادا : نماینده سازمان کشورهای فرانسه زبان برای صلح، دموکراسی و حقوق بشر

بارگذاری کنید :

راهنمای عملی خبرنگاران در دوره‌ی انتخابات به زبان دری

راهنمای عملی خبرنگاران در دوره‌ی انتخابات به زبان پشتو

Handbook for journalists during elections

Le guide pratique du journaliste en période électorale
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز