8 سپتامبر 2002 - 


ضرورت مقابله با سلول درماني روزنامه نگاران و اهل قلم

رضا عليجاني

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز