8 نوامبر 2002 - 


در باره مصاحبه با روزنامه جام جم

در باره مصاحبه ی روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز، با روزنامه جام جم


در پی دريافت تعداد زيادی نامه ی اعتراض به مصاحبه ی روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز، با روزنامه جام جم، انتشار يافته در شماره ٧١٨ شنبه ۱۱آبان۱۳٨۱ آن روزنامه، لازم به توضيج نکات زير است :

گزارشگران بدون مرز مصاحبه با همه ی رسانه ها را بدون در نظر گرفتن مواضع آنها می پذيرد

انتخاب تيتر " ما عادت داريم از کشورها تصويری منفی نشان دهيم" از نظر ما نشاندهنده ی مواضع و مسير حرکت گزارشگران بدون مرز نيست. بعنوان سازمان مدافع حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز به نقض اين حقوق توسط دولت ها معترض و به افشای آن می پردازد

بی شک نشان دادن تصوير کشورها در رابطه با رعايت حقوق بشر و به ويژه آزادی بيان و مطبوعات، نه تنها "عادت" که وظيفه گزارشگران بدون مرز است. اما مثبت يا منفی بودن اين تصوير در مسئوليت رهبران آن کشور است

ما همگان را دعوت می کنيم برای شناخت مواضع گزارشگران بدون مرز به مصاحبه ی روبرت مئنار بر روی سايت فارسی گزارشگران بدون مرز، مراجعه کنند

گزارشگران بدون مرز ١٦آبان١٣٨١
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز