15 نوامبر 2002 - 


ملاقات با آقای جداری فروغی

اطلاعيه
ملاقات با آقای جداری فروغی در دفتر مرکزی گزارشگران بدون مرز در پاريس

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز