10 دسامبر 2002 - 


يازدهمين جايزه ی گزارشگران بدون مرز


سه شنبه ١٠دسامبر، ١٩آذر در سالروز انتشار اعلا ميه جهانی حقوق بشر، طی مراسمی در پاريس يازدهمين جايزه ی گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه به گريگوری پاسکو روزنامه نگار روس تعلق گرفت. اين روزنامه نگار برای انتشار گزارشی در باره ی آلودگی زيست محيطی توسط زير در يائی های نيروی دريايی روسيه در دريای ژاپن هم اکنون در زندان بسر می برد. وی بيش از اين نيز در سالهای 1997-199 به مدت بيست ماه زندانی شده بود. اين جايزه به همسر وی اهدا گرديد.

در اين مراسم روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز با اشاره به تاريخچه ی اين جايزه، آن را به عنوان اقدامی در تجليل از شجاعت روزنامه نگاران در دفاع از آزادی بيان پر اهميت خواند و متذکر شد که به ويژه روزنامه نگاران در بند که اکثريت برندگان اين جايزه در يازده سال گذشته بوده اند، با اين پيام همبستگی خود را در تاريکی سلول هايشان تنها نديده اند.

در اين مراسم تقی رحمانی روزنامه نگار ايرانی نيز با ايراد سخنانی ضمن قدردانی از حمايت بين المللی و به ويزه گزارشگران بدون مرز از آزادی بيان و مطبوعات در ايران به تشريح وضعيت مطبوعات در ايران پرداخت. در پايان سخنان تقی رحمانی، از تريبون اعلام شد که بنا بر اخبار غير رسمی وی و تعدادی از همکاران و همبندان وی به احکام سنگينی محکوم شده اند.

سال گذشته رضا عليجانی روزنامه نگار ايرانی برنده اين جايزه بود. جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه از 1992 تاکنون هر سال به يک روزنامه نگار مدافع آزادی مطبوعات ، داده می شود.

1992 جواد سالبلاکويچج از بوسنی،1993 دانگ جواناگر از چين،1994 آندره سی بومانا از کشور روندا،1995 کريستان آنی باتيو از نيجريه،1996 ابزک يور توسو روزنامه نگار ترک،1997 روزنامه نگار کوبايی رائول ری ورو،1998 نی زارنايون روزنامه نگار سوری،1999 روزنامه نگار بيرمنی سان سان نويد،2000 روزنامه نگار اسپانيولی کارمن کورشانر،2001 روزنامه نگار ايرانی رضا عليجانی برندگان اين جايزه بوده اند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز