21 دسامبر 2002 - 


با گروگانگيري دست اندركاران مطبوعات، حلقه محاصره تنگتر مي شود
مقاله ای از كيومرث دركشيده

خبرنگاران و دست اندركاران مطبوعات، اين حلقه هاي واسط بين مردم و توليدكنندگان آگاهي ... حلقه هاي واسطي كه در غياب احزاب سياسي وظيفه توليد و توزيع چگونه هوشيار زيستن را در ميان مردم به عهده گرفته اند و به حق جنبشي را سبب شده اند كه به جنبش روزنامه نگاران موسوم است.

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز