19 فوريه 2003 - 


نامه "مهري زاينده روديزاده" مادر عليرضا اشراقی به سيدمحمد خاتمي

من از اتهامات بي پايه فرزندم هيچ نگراني ندارم و مطمئنم در دادگاه صالح حكم برائت او صادر خواهد شد. تمام دغدغه من اين است كه در بحبوحه بلواي بهپاخاسته، فرزندم قرباني تسويه حسابهاي پشت پرده قرار گيرد. والله تحميل چهل روز انفرادي که منجر به كم كردن وزن بسيار و ايجاد وضعيتي براي پسرم كه آرزوي مرگ و خودكشي داشته باشد (او اين موضوع را در ملاقات اخير يعني دومين ملاقات خود در طول چهل روز بيان كرده) ظلم است.


جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري

اين نداي دادخواهي مادري است دلشكسته و دلخون از حبس چهل روزه تنها فرزندي كه يگانه همدم و نانآور مادر فرتوت خود بود. در اين دوره عسرت هيچ مرجع رسمي پاسخگوي مراجعات اين مادر نبوده است. بگذريم كه هيچ يک از کساني که از آنها انتظار حمايت از حقوق شهروندي پسرم مي رفت در اين ميانه غبار و اندوه از چهره ما نزدود.

من از اتهامات بي پايه فرزندم هيچ نگراني ندارم و مطمئنم در دادگاه صالح حكم برائت او صادر خواهد شد. تمام دغدغه من اين است كه در بحبوحه بلواي به پاخاسته، فرزندم قرباني تسويه حسابهاي پشت پرده قرار گيرد. والله تحميل چهل روز انفرادي که منجر به كم كردن وزن بسيار و ايجاد وضعيتي براي پسرم كه آرزوي مرگ و خودكشي داشته باشد (او اين موضوع را در ملاقات اخير يعني دومين ملاقات خود در طول چهل روز بيان كرده) ظلم است.

مشخصاً درخواست اينجانب از شما كه سوگند بر اجراي قانون اساسي يادكردهايد اين است كه باتوجه به از سرگذراندن چهل روز بازجويي و انفرادي، امكان دسترسي او به وكيل و آزادي مشروط به وثيقه ايشان (كه مكرراً در بازجوييها از سوي بازجوها به ايشان وعده داده شده و هيچگاه عملي نشده) تا زمان تشكيل دادگاه صالح فراهم آيد. آقاي خاتمي؛ به خدا قسم كه پسرم هرگز نيت سوئي كه درخصوص كاريكاتور حيات نو به او نسبت ميدهند را نداشته است.

استدعا ميكنم نگذاريد كه پسرم نابود شود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز