11 مارس 2003 - 


نگاهي به مباني قانوني بازداشت كامبيز كاهه حرفه منتقد

به نقل از وبگرد نوشته هاي روزانه سينا مطلبي

امروز، كامبيز در كنج زندان نشسته و اتهام او نگهداري فيلمهاي غيرمجاز است، فيلمهايي كه تماشا و نگهداريشان براي منتقدي چون كامبيز، يك ضرورت و روال حرفهاي به حساب ميآمد.

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز