23 آوريل 2003 - اميد معماريان


هيچ کس از اين نسل طلبکار نيست! بازداشت ها را متوقف کنيد!

ديروز احمدزيد آبادی مظلوم و اشراقی وکاهه ،امروز سينا مطلبی واحتمالا فردا هر کس ديگری که بايد نقش يک قربانی جديد را بازی کند...به چه گناهی ؟نوشتن! ومگر چه می توان جز نوشتن کرد؟مگر چه هويتی جز نوشتن برای ما ادامه راه را رفتن ميسر میکند؟ اين را هم که از مابگيريد ديگر از ما ودوستان ما چه خواهد ماند؟ وشما با اين نسل که از هر سو با او چنين می کنيد چه نسبتی خواهيد داشت؟....

.... وحشت آفرينی وترس که کاری ندارد...قدرت در دست داشتن وبه زندان افکندن که افتخاری نيست ... آنچه دشوار است احترام برانگيختن است که گويي برای آن ساخته نشده اند...

اميد معماريان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز