2 مه 2003 - شنبه 3 ماه مي، ١٣ ارديبهشت


روز جهاني آزادی مطبوعات

با انتشار گزارش ساليانه خود، گزارشگران بدون مرز به بررسي وضعيت آزادی مطبوعات در صد و پنجاه وشش کشور پرداخته است. اين گزارش در ٦٢٠ صفحه تهيه شده است.
-  در سال گذشته ٢٥ روزنامه نگار در حين انجام وظيفه و يا به دليل عقايد خود کشته شده اند. تعداد روزنامه نگاران دستگير شده چهل در صد نسبت به سال پيش افزايش داشته است. در مورد روزنامه نگاران مورد ضرب و شتم و حمله قرار گرفته افزايش اين درصد نسبت به گزارش سال پيش 2001 ، صد در صد است.
-  در 10 آوريل 2003 ( ٢١ فروردين ١٣٨٢ ) ١٧٦ روزنامه نگار، همکار مطبوعاتي و کاربران معترض برای تلاش در جهت اطلاع رساني آزاد، در پشت نرده های زندان بسر مي برند.
-  از اول ژانويه ( ١١ دی ماه ٣٨١۱) ١٣ روزنامه نگار کشته شده اند.

گزارش ساليانه گزارشگران بدون مرز ايران2002

PDF - 245.4 kb

شنبه 3 ماه مي، ١٣ ارديبهشت سيزدهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات

گزارشگران بدون مرز با گراميداشت سيزدهمين سالگرد، روز جهاني آزادی مطبوعات، يادآوری مي شود که هنوز آزادی مطبوعات در بيش از صد کشور مورد تهديد قرار مي گيرد و در جهان حق اطلاع رساني و مطلع شدن مرتبا پايمال مي گردد. منشي گری بين المللي در پاريس و همه شعبات و دفاتر گزارشگران بدون مرز در سراسر جهان، امسال نيز از همکاری بسياری از همياران خود برای فراخواندن : همه ی جهانيان به تلاش در راه دفاع از آزادی بيان، هشدار به مقامات مسئول برای پايبندی به تعهدات خود، و مورد خطاب قرار دادن سازمان های بين المللي و رسانه ها به نقشي که مي توانند در دفاع از آزادی مطبوعات در جهان بازی کنند، بهرمند شدند.

گزارشگران بدون مرز امسال نيز به مناسبت سيزدهمين سالگرد روز جهاني آزادی مطبوعات،
-  گزارش ساليانه خود 2002 را از صد و پنجاه وشش کشور
-  ليست جديد درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات در جهان
-  آلبوم عکسي از فيليپ پليسون را منتشر مي کند. در همين رابطه مراسمي در پاريس برای بزرگداشت روزنامه نگاران زنداني در جهان برگزار مي شود. با انتشار گزارش ساليانه خود، گزارشگران بدون مرز به بررسي وضعيت آزادی مطبوعات در صد و پنجاه وشش کشور پرداخته است. اين گزارش در ٦٢٠ صفحه تهيه شده است.
-  در سال گذشته ٢٥ روزنامه نگار در حين انجام وظيفه و يا به دليل عقايد خود کشته شده اند. تعداد روزنامه نگاران دستگير شده چهل در صد نسبت به سال پيش افزايش داشته است. در مورد روزنامه نگاران مورد ضرب و شتم و حمله قرار گرفته افزايش اين درصد نسبت به گزارش سال پيش 2001 ، صد در صد است.
-  در 10 آوريل 2003 ( ٢١ فروردين ١٣٨٢ ) ١٧٦ روزنامه نگار، همکار مطبوعاتي و کاربران معترض برای تلاش در جهت اطلاع رساني آزاد، در پشت نرده های زندان بسر مي برند.
-  از اول ژانويه ( ١١ دی ماه ٣٨١۱) ١٣ روزنامه نگار کشته شده اند.

از ٢٥ روزنامه نگار کشته شده در 2002 نيمي از آنان يا بدست ماموران حکومتي کشته شده اند و يا باندهای مسلح، گروه های مافيايي ويا دارندگان منافع خصوصي که از سوی اين روزنامه نگاران مورد "مزاحمت" قرار گرفته بودند. تعداد روزنامه نگاران دستگير شده چهل در صد نسبت به سال پيش افزايش داشته است، در اين سال۰۰٧ تفر شاغل در رسانه ها از آزاديشان برای مدتي کم و بيش طولاني محروم شدند و تا اول ژانويه ( ١١ دی ماه ٣٨١۱) ١٢١ روزنامه نگار در زندان بودند. افزايش درصد روزنامه نگاران مورد ضرب و شتم و حمله قرار گرفته نسبت به گزارش سال پيش 2001 دوبرابر است. ١٤٢٠ گزارشگر مورد ضرب و شتم، تهديد جاني، ربوده شدن ، کتک خوردن ويا اذيت و آزار شدن از سوی پليس، قرار گرفته و نزديک به ٤٠٠ رسانه مورد سانسور قرار گرفته اند.

از سوی ديگر ده ها کشور هنوز روزنامه نگاران خارجي را مجبور به استفاده از راهنما های رسمي مي کنند. تعداد ديگری از اين کشورها از روزنامه نگاران خارجي خواهان ويزای مخصوص مطبوعاتي هسنتد. آنهايي که به اين امر بي اعتنايي کنند در برابر خطر بيشتری قرار مي گيرند. دولت های بسياری سرکوب صداهای مخالف و مستقل را شدت بخشيده اند و اين اقدام را به نام مبارزه با تروريسم توجيه مي کنند. چه در کشورهای اقتدارگرا و چه در کشورهای دمکراتيک، ده ها روزنامه نگار برای عدم معرفي منابع خبری خود، تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند، دستگير و يا تهديد شده اند.

نظر به اينکه آزادی مطبوعات در بيش از نيمي از کشورهای جهان تضمين نمي شود هشياری را بايد برای سال 2003 افزايش داد.

آمار های اوليه سال 2003 بسيار نگران کننده هستند. تا 10 آوريل 2003 ( ٢١ فروردين ) ١٣ روزنامه نگار کشته که ٩ نفر از آنها در عراق کشته شده اند. ٢٨ روزنامه نگار در کوبا زنداني که احکام آنها بعد از يکسری محاکماتي که گزارشگران بدون مرز آن را استاليني ناميده به آنها اعلام شده است. اين روزنامه نگاران به احکامي از چهارده تا بيست و هفت سال زندان محکوم شده اند.

آزادی مطبوعات، دشمنان ودرندگاني دارد، شناسايي آنها را فرا گيريم

در پشت تهاجمات به آزادی مطبوعات، افرادی پنهان شده اند، عاملين در اغلب موارد افراد ساده ی پليس و ارتش، بزهکاران و يا فعالان سياسي اند. اما آمرين : روسای جمهوری و رهبران، وزرا، فرماندهان ستادهای مشترک، رهبران مذهبي و يا فرمانده هان گروه های مسلح هستند. و اين آمرين، مسئولان مستقيم اين خشنونت ها و پايمال کننده ی حق مردم در مطلع شدن آزادانه هستند.

آنها برای ارتکاب جنايت، زنداني کردن، سانسور، شکنجه و "ناپديد کردن" همه ی کساني که برايشان ايجاد "مزاحمت" مي کنند و از جمله روزنامه نگاران، از سلاح استفاده و از قوانين سواستفاده مي کنند. خطرناکتر آنکه به بهترين شکل چه به واسطه ی مقام وموفعيت شان و چه دادگستری تحت فرمانشان، از عدم مجازات بهرمند مي شوند. ما آرزومنديم که تشکيل دادگاه جزايي بين المللي تعدادی از اين دشمنان ودرندگان را براندازد.

گزارشگران بدون مرز به شکل روزمره به افشای تعرض به آزادی مطبوعات مي پردازد، ليست دشمنان ودرندگاني آزادی مطبوعات حاصل اين بررسي در کشورهايست که در آنها حق اطلاع رساني و مطلع شدن توسط کساني که بايد تضمين کنندگان آن باشند پايمال مي شود. اين ليست شامل چهل ودو مقام و مسئول کشوری و يا نيروهای مسلح در جهان است.


علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اندfontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز