1 ژوئيه 2003 - ١٠ تير ١٣٨٢


نگراني گزارشگران بدون مرز از سرنوشت هفده روزنامه نگار دستگير شده در ايران

گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به دستگير علي اکرمي اعلام ميدارد. وی هفدهمين روزنامه نگاری است که از آغاز موج سرکوب اعتراضات دانشجوئي در ايران به شکل خودسرانه دستگير شده است. محل بازداشت اين روزنامه نگاران نامعلوم است وکلا و خانواده های آنها تا امروز نتوانسته اند هيچ گونه خبری از آنها به دست آورند. گزارشگران بدون مرز نگران جان روزنامه نگاران دستگير شده است و به رژيم جمهوری اسلامي، پيرامون کارزار تبليغاتي که در طي روزهای اخير توسط برخي از مسئولان قضائي و نظامي در مساجد و روزنامه های محافظه کاران به راه انداخته شده است و اتهام همه ی دستگير شدگان اعتراضات اخير از جمله روزنامه نگاران دستگير شده را " محارب" اعلام کرده اند؛ هشدار مي دهد. لازم به يادآوری است که مجازات اين اتهام در جمهوری اسلامي حکم مرگ است.


گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به دستگير علي اکرمي اعلام ميدارد. وی هفدهمين روزنامه نگاری است که از آغاز موج سرکوب اعتراضات دانشجوئي در ايران به شکل خودسرانه دستگير شده است. محل بازداشت اين روزنامه نگاران نامعلوم است وکلا و خانواده های آنها تا امروز نتوانسته اند هيچ گونه خبری از آنها به دست آورند.

گزارشگران بدون مرز نگران جان روزنامه نگاران دستگير شده است و به رژيم جمهوری اسلامي، پيرامون کارزار تبليغاتي که در طي روزهای اخير توسط برخي از مسئولان قضائي و نظامي در مساجد و روزنامه های محافظه کاران به راه انداخته شده است و اتهام همه ی دستگير شدگان اعتراضات اخير از جمله روزنامه نگاران دستگير شده را " محارب" اعلام کرده اند؛ هشدار مي دهد. لازم به يادآوری است که مجازات اين اتهام در جمهوری اسلامي حکم مرگ است.

علي اکرمي روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده ی ندای اصلاحات، از روز ۲٦ خرداد ماه ناپديد شده است. همسر اين روزنامه نگار ضمن ابراز نگراني اعلام نموده : " عليرغم شواهدی مبني بر دستگيری وی از صبح روز دوشنبه ۲٦ خرداد ماه از همسرش بي اطلاع است."

محسن سازگارا مدير روزنامه ی تعطيل شده ی جامعه، از روز شنبه ٢٥ خرداد به هنگام دستگيری، در اعتصاب غذا بسر مي برد. هر روز که مي گذرد خطر بيشتری جان اين روزنامه نگار که از بيماری قلبي نيز رنج مي برد را تهديد مي کند. همسر محسن سازگارا در ششمين روز اعتصاب غذای همسرش، در اعتراض به دستگيری و وضعيت نا معلوم بازداشت ايشان، اعتصاب غذا کرد ه است. سهيلا حميد نيا در شرايطي که در اثر ضعف ناشي از اعتصاب غذا بيمار و در بيمارستان بستری شده بود، توسط مقامات قضائي به دادگاه احضار شده است.

هفته پيش دادستان عمومي و انقلاب تهران آقای سعيد مرتضوی اعلام نموده بود که همه ی روزنامه نگاران دستگير شده در زندان اوين زنداني شده اند. وکلا و خانواده های روزنامه نگاران دستگير شده در مراجعه به زندان اوين با پاسخ منفي مقامات زندان مواجه شده اند و اعلام کرده اند که " نام اين زندانيان در اوين ثبت نشده است" . گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران است، و يادآور مي شود که ايران با هفده روزنامه نگار زتداني " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است.

محسن سازگارا مدير مسئول سايت همه ايران، امين بزرگيان سردبير روزنامه ی توقيف شده ی گلستان ايران، در ٢٥خرداد ماه در تهران و انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل در ۲٦ خردادماه در تبريز دستگير شده اند. در همين روزعلي اکرمي روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده ی ندای اصلاحات، ناپديد شده است. تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001، هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا، شنبه ۲٤ خرداد دستگير شده اند. بهروز طيراني روزنامه نگار مستقل و محمدرضا بوذری روزنامه نگار، روزنامه توقيف شده ی گلستان ايران به ترتيب در روزهای ٢٦ و ٢٨ خرداد دستگير شدند.

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز