11 ژوئيه 2003 - ٢٠تير١٣٨٢


گزارشگران بدون مرز خواهان تحقيق نهادهای بين المللي در باره ی وضعيت خانم زهرا کاظمي است

از روز نوزده خرداد تظاهرات های شبانه در تهران و ديگر شهرهای ايران عمدتا در خوابگاه های دانشجويي و خيابانهای اطراف آنها برگزار و در اين اجتماعات شعارهای تندی بر عليه رهبران رژيم داده مي شود. تعدادی زيادی از روزنامه نگاران به هنگام انجام وظيفه شان و پوشش خبری اين اعتراضات، توسط نيرو های انتطامي و بسيجيان لباس شخصي مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح و يا دستگير شده اند. گزارشگران بدون مرز خواهان حضور نهادهای مستقل بين المللي در ايران و انجام تحقيق جدی در باره چگونگي اين حادثه است. ما مي خواهيم بدانيم که چگونه خانم زهرا کاظمي در اين وضعيت قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز همچنين از دولت ايران مي خواهد که به خواست خانواده اين روزنامه نگار مبني بر ورود پزشکان خارجي به ايران برای معاينه و احتمالا انتقال ايشان به خارج از کشور، پاسخ مثبت دهد.


گزارشگران بدون مرز شديدا نگران سلامت زهرا کاظمي است. بنا بر اطلاعاتي بدست آمده روزنامه نگار پنجاه و چهار ساله ی ايراني - کانادائي بر اثر ضربه مغزی در بيمارستان بستری ودر حالت اغما بسر مي برد.

گزارشگران بدون مرز خواهان حضور نهادهای مستقل بين المللي در ايران و انجام تحقيق جدی در باره چگونگي اين حادثه است. ما مي خواهيم بدانيم که چگونه خانم زهرا کاظمي در اين وضعيت قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز همچنين از دولت ايران مي خواهد که به خواست خانواده اين روزنامه نگار مبني بر ورود پزشکان خارجي به ايران برای معاينه و احتمالا انتقال ايشان به خارج از کشور، پاسخ مثبت دهد.

از روز نوزده خرداد تظاهرات های شبانه در تهران و ديگر شهرهای ايران عمدتا در خوابگاه های دانشجويي و خيابانهای اطراف آنها برگزار و در اين اجتماعات شعارهای تندی بر عليه رهبران رژيم داده مي شود. تعدادی زيادی از روزنامه نگاران به هنگام انجام وظيفه شان و پوشش خبری اين اعتراضات، توسط نيرو های انتطامي و بسيجيان لباس شخصي مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح و يا دستگير شده اند.

زهرا کاظمي برای تهيه ی گزارشي قصد سفر به ترکمنستان را داشته است که توقف اش در ايران با حوادث تظاهرات های شبانه همراه مي شود. بنا بر اظهارات چند شاهد زهرا کاظمي احتمالا در حين تهيه عکس از صحنه های دستگيری دانشجويان، بازداشت شده است. خانواده اش پس از چندين روز بي خبری مطلع شده اند که دخترشان در بيمارستان بستری و در حالت اغما بسر مي برد. مقامات ايران اين روزنامه نگار را متهم به جاسوسي کرده اند.

اتاق زهرا کاظمي در بيمارستان بقية الله تحت کنترل ماموران اطلاعاتي رژيم قرار دارد و تا کنون فقط به پدر و مادر و برخي از مقامات رسمي کانادايي در ايران اجازه داده شده است که وی را در پشت شيشه ملاقات کنند. اين ملاقات ها امکان مطلع شدن از چگونگي وضعيت اين روزنامه نگار را از نزديک نداده است .

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود

ايران با هيجده روزنامه نگار زنداني " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است.

و

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان ودرندگان آزادی مطبوعات برگزيده شده است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز