5 اكتبر 2003 - ٨مهر١٣٨٢


مضحکه ی "جوابيه" دادستان تهران


گزارشگران بدون مرز اعمال فشار های متعدد را بر مطبوعات اصلاح طلب که آخرين مورد آن توقيف موقت روزنامه اصلاح طلب ياس نو به علت عدم انتشار مجدد يک جوابيه از سوی دادستان تهران بود را محکوم مي کند. اين روزنامه که تحت فشار مجبور به گردن نهادن به شرايط دادستاني شد از روز جهارشنبه 9 مهر ماه دوباره اجازه ی انتشار يافت.

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که" اين ماجرای تازه، اگر در شرايط هشداردهنده ی آزادی مطبوعات در ايران نبود بيشتر به طنز شباهت داشت. قوه ی قضاييه ايران که در اختيار محافظه کاران رژيم است ديگر به احضار و دستگيری روزنامه نگاران و توقيف مطبوعات، نعل وارانه زدن در تحقيقات قضايي چون مورد زهرا کاظمي بسنده نميکند، که اينبار از حق پاسخگويي سود مي جويد تا اين اندک فضای باقي مانده را نيز اينگونه در اختيار گيرد."

يکشنبه ٦ مهرماه ياس نو به دستور دادستان تهران و بر اساس ماده ی ٢٣ قانون مطبوعات توقيف شد. بنا بر اين قانون نشريات موظفند بعنوان حق پاسخگويي، جوابيه ای را با همان تيتر و در همان ستون، مشروط بر اينكه اين جوابيه از دو برابر اصل مقاله تجاوز نكند، به چاپ رسانند. سعيد مرتضوی دادستان تهران و قاضي سابق دادگاه های معروف به "دادگاه های مطبوعاتي" پيش از اين باره ها با استناد به اين قانون چندين "جوابيه" در موارد مختلف چون ماجرای زهرا کاظمي و يا محکوميت و بازداشت عباس عبدی به اين روزنامه ارسال کرده بود. آخرين "جوابيه" ارسالي توسط دادستان در ياس نو شنبه ٧ مهرماه در چندين صفحه انتشار يافت، اما دفتر دادستان آن را ناکامل خوانده و خواهان انتشار مجدد آن به شکل کامل و در صفحه اول شده بود. ياس نو در شانزده صفحه انتشار مي يابد و "جوابيه ی " صد صفحه ای" دادستان، بيش از ده صفحه ی روزنامه را در بر مي گرفت. امری که با امتناع هئيت تحريريه ی اين روزنامه مواجه شد.

از سوی ديگر يکشنبه ٦ مهرماه فريبا دادودی مهاجر همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب توسط دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اتهامات چون "اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام " به سه سال حبس تعليقي محکوم شد. چند روز پيش از آن در ادامه ی احضار روزنامه نگاران اسکندر دل دم روزنامه نگار نشريه توقيف شده ی طبرستان برای نوشتن مقاله ای طنز گونه در باره ی صدا و سيما ی جمهوری اسلامي، سازماني که تحت نظارت ولي فقيه سيد علي خامنه ای است به دادگاه احضار شده بود.

محسن سازگارا روزنامه نگار در بند که از نظر سلامت در وضعيت وخيمي بسر مي برد، توسط شعبه ای از دادگاه انقلاب اسلامي که به شکل غير علني برگزار شده است و برای بخشي از اتهاماتش به يکسال زندان محکوم شد. پيش از اين اتهامات اين روزنامه نگار "اقدام بر عليه امنيت ملي و تبليغ بر عليه نظام و توهين به مقامات مسئول نظام " اعلام شده بود. اما مشخص نشده است که دادگاه برای کدام اتهامات وی را به زندان محکوم کرده است.

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود ايران با هفده روزنامه نگار زنداني، " بزرگترين زندان"روزنامه نگاران در خاورميانه است

بسياری از اين روزنامه نگاران زنداني در اختيار دادستان تهران سعيد مرتضوی و سپاه پاسداران قرار دارند و در همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي و به قتل رسيده است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز