12 نوامبر 2003 - 


آزادی بدون قيد وشرط همه ی روزنامه نگاران زنداني در ايران و رفع توقيف از همه ی نشريات توقيف

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز