14 ژانويه 2004 - 


نامه ی به رييس جمهور فرانسه

نامه ی گزارشگران بدون مرز به ژاک شيراک رييس جمهور فرانسه به مناسبت سفر حسن روحاني به پاريس

نظر به اينکه عالي ترين مقامات فرانسه تصميم دارند، اين مقام مسئول ايراني و از نزديکان آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي را به حضور بپذيرند. بسيار خرسند خواهيم شد که موضوع آزادی مطبوعات در ايران و نقش اعمال سانسورتوسط نهادی که آقای روحاني هدايت آن را بر عهده دارند، با ايشان طرح شود.

آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.از بهار ١٣٧٩ بنا بر دستور ايشان، بيش از صد نشريه در ايران توقيف و صدها روزنامه نگار دستگير و به زندان محکوم شده اند.


آقای رييس جمهور

نظر به اينکه عالي ترين مقامات فرانسه تصميم دارند، اين مقام مسئول ايراني و از نزديکان آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي را به حضور بپذيرند. بسيار خرسند خواهيم شد که موضوع آزادی مطبوعات در ايران و نقش اعمال سانسورتوسط نهادی که آقای روحاني هدايت آن را بر عهده دارند، با ايشان طرح شود.

آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان درندگان و دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.از بهار ١٣٧٩ بنا بر دستور ايشان، بيش از صد نشريه در ايران توقيف و صدها روزنامه نگار دستگير و به زندان محکوم شده اند.

در آستانه ی سفر حسن روحاني دبير شورای عالي امنيت ملي ايران، گزارشگران بدون مرز، انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات خواهان توجه شما به وضعيت آزادی مطبوعات درايران و عملکرد اين شورا در اين رابطه است .

ازآزادی مطبوعات در ايران خواب و خيالي مانده است.١٠ روزنامه نگار در اين کشور به جرم انجام وظيفه خود در زندان بسر مي برند و اعمال سانسور گسترده بر بسياری از موضوعات، سکوت را حاکم کرده است. شورای عالي امنيت ملي ايران يکي از نهادهای فعال در اعمال کردن اين سانسور است. اين شورا هر هفته با ارسال دستورالعملي " ليست موضوعات ممنوعه" را به تحريريه ی روزنامه ها ارسال مي کند، تاکنون مسائلي چون مذاکره با امريکا، سالروز هيجده تير ، پرونده ی زهرا کاظمي و يا اخيرا امضای پروتکل الحاقي از جمله مواردی بوده اند که نوشتن در باره ی آنها برای مطبوعات توسط شورای امنيت ملي ممنوع اعلام شده است. از سوی ديگر اين شورا مصاحبه با رسانه های امريکايي را برای بسياری از روزنامه نگاران ممنوع کرده است. شما در ديدار اخيرتان با خانم شيرين عبادی برنده جايزه نوبل با تاکيد بر اهميت انتخابات آزاد مجلس ايران در اسفند ماه سال جاری، آرزوی تحقق و پيشرفت دمکراسي در ايران را ابراز کرديد. شما نيک مي دانيد آزادی مطبوعات شرط اجتناب ناپذير دمکراسي است.

آقای رييس جمهور بهترين آرزو های ما را پذيرا باشيد و آرزومنديم که برای آزادی ده روزنامه نگار در بند و تضمين لغو سانسور توسط شورای عالي امنيت ملي ايران، هر آنچه را که در توان داريد، بکار گيريد.

روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز پاريس- 13 ژانويه 2004
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز